పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఇను_____ఇను 159 ఇన్నా_____ఇపు

 • "కర్ణుం డినుమా ఱొకశరము దొడుగునే." కర్ణ. 3. 317.

ఇనుమిక్కిలి

 • ఇబ్బడి.
 • "రాజుకంటె నినుమిక్కిలి మా కనురక్తిమై." సారం. 2. 268.

ఇనుమిక్కిలిగా

 • అధికముగా.
 • "మందగా, మిని యను టెల్ల నప్పు డిను మిక్కిలిగా దన యందె నిల్వగన్." విజ. 3.207.
 • "ఈ సంవత్సరం వాడి ఆదాయం ఇను మిక్కిలిగా పెరిగింది." వా.

ఇనుము గూడి యున్న అగ్నికి పెట్టు వచ్చు

 • సహవాసదోషంవల్ల కష్టములు కలుగు ననుటను సూచించే పలుకుబడి.
 • "ఇనుము గూడి యున్న యగ్నికి బెట్టు రాకుండు నెట్లు." కళా. 7. 261.
 • చూ. వరగుతో దాగరయు నెండినట్లు.

ఇనుము సంగతిజేసి యిల బావ కుండు వనుగొని మర్దింప బడునట్లు

 • సహవాసదోషం వల్ల బాధ ననుభవించుపట్ల అంటారు.
 • పండితా. ప్రథ. పాద. పుట. 695.

ఇనుమో ఱాయో

 • చాలా కఠిన మనుట.
 • "నాయుల్ల మరయ నినుమో ఱాయో కా కిట్లు రూపఱన్ విన నేర్చెన్." భార. భీష్మ. 3. 419.

ఇన్నాళ్లు

 • ఇంత కాలంగా.
 • "ఇన్నాళ్లు నడుగ బుత్తేడు." నైష. 3. 123.
 • "ఏలా పుట్టె నీ దూఱు నీ కిన్నాళ్ లేనిది." సారం. 3. 88.
 • "ఇన్నాళ్ళూ ఎంతో హాయిగా వున్నాం. ఇప్పుడు కలత లారంభమైనవి." వా.

ఇన్నాళ్లుగా లేనిది.

 • ఇంతవరకూ ఎప్పుడూ లేనిది.
 • "ఏలా పుట్టె నీదూఱు నీ కిన్నాళ్ లేనిది." సారం. 3. 88.
 • "ఇన్నాళ్లుగా లేనిది వాడికి ఈ దుర్బుద్ధి ఎందుకు పుట్టిందో తెలియదు." వా.

ఇన్నూఱు

 • రెండువందలు.
 • "ఇన్నూఱు మున్నూఱు నేనూఱు కన్నులు గల వేలు పెవ్వాని గన్న తండ్రి." నైష. 6. 72.

ఇన్పగుండు

 • తుపాకిగుండు.
 • "తామరతూడు నాళముల దార్కొను తుమ్మెద యిన్పగుండు లు, ద్దామత గూర్చి." కాళిందీ. 3. 155.

ఇన్మాఱు

 • రెండుమాఱులు.
 • భార. అను. 3. 284.

ఇపు డేమి గంటి

 • ఇప్పుడే యే మయింది?
 • ఇంకా ముం దున్న దనుట.
 • "ఇపు డేమి గంటి నా కెక్కడి సిద్ధ సంకల్పత." ప్రభా. 4. 51.