పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇను_____ఇను 158 ఇను_____ఇను

 • "శ్రీ హర్షుని నైషధశ్లోకాలు ఇనుపగుఘ్ఘిళ్లు." వా.
 • చూ. అయ:పిండం.

ఇనుపచిట్టెము

 • మండూరము.
 • ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించేఖనిజము.

ఇనుపతెర

 • దాటరాని ఆటంకము.
 • నేటి రాజకీయాలలో 'ఐరన్ కర్టన్‌' అన్న యింగ్లీషు మాటనుండి వచ్చిన పలుకుబడి.
 • నా. మా. 131.

ఇనుపతేలు

 • నల్లతేలు.
 • ఎఱ్ఱతేలుకు, బాపన తేలుకు వ్యతిరేకం.
 • చూ. ఎఱ్ఱతేలు, బాపనతేలు.

ఇనుపదారి

 • రైలుమార్గము.

ఇనుపమంగలమువలె నుండు

 • విపరీతముగా కాలిపోవుచుండు.
 • "ధరాతలం బినుపమంగలముం బలె నుండె గాలి." కా. మా. 1. 123.

ఇనుపమొలకు మేడ గాల్చు

 • అల్పలాభానికై అనంతనష్టము కలిగించుకొను.
 • ఇనుపచీలకోసం మేడను ఎవరైనా కాల్చుకొంటారా?
 • "కరవాలు జేత బూనినకరణి, నినుపమొలకు మేడ గాల్చుట సుమ్మూ." రుక్మాం. 5. 143.

ఇనుపయెడ్లు

 • ఎనుములు, గేదెలు, దున్నలు. శాసనపరిభాష.
 • ఎనపగొడ్లు అని రాయలసీమలో నేటి వాడుక.
 • అసలు ఇనుపయెడ్లే ఇన్పయె డ్లై, ఎన్పయె డ్లై, ఎన్పగొడ్లుగా మారిఉండవచ్చును. ఎనుములు అని ప్రత్యేకించి వాడడం కూడా కద్దు.

ఇనుమడి

 • రెండింతలు, రెట్టింపు.
 • చూ. ఇబ్బడి.

ఇనుమడించు

 • ఎక్కు వగు.
 • "ఇనుమడింపద మానసమున నలంత." భార. స్త్రీ. 2. 166.

ఇను మడిచేవానికి తగర మడుచు టెంత?

 • సులభ మనుట.
 • ఇనుము చాలా గట్టిలోహం. దాన్నే సాగగొట్ట గలవానికి తగరం మరీ మెత్తన కనుక చాలా సులభం కదా.
 • "ఎన లేక యెదిరికి నినుమడి చేవారికి తన తగర మడువ దడ వయ్యేనా?" తాళ్ల. సం. 8. 61.

ఇనుమాఱు

 • రెండుమారులు.