పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
కఱి. శత. కఱివేల్పు శతకము
కలు. శ. కలువాయి శతకము
కవిక కవికర్ణ. రసాయనము సంకుసాల నృసింహకవి
కవిచకోర (తె. జా.)
కవిజ కవిజనాశ్రయము రేచన
కవిజన కవిజనరంజనము ఆడిదము సూరకవి
కవిమాయ (తె. జా.)
కవిరా కవిరాజమనోరంజనము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు
కవిస కవిసర్ప గారుడము బసవన
కళా కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరన
కా. మా. (కాళ) కాళహస్తిమాహాత్మ్యము ఢూర్జటికవి
కామేశ్వరి. శత కామేశ్వరిశతకము
కావ్యా కావ్యాలంకార చూడామణి విన్నకోట పెద్దన
కాశీ కాశీఖండము శ్రీనాథుడు
కాశీయా కాశీయాత్రాచరిత్ర ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య
కాళ. శత కాళహస్తీశ్వర శతకము ధూర్జటికవి
కాళిందీ కాళిందీకన్యాపరిణయము అహోబలపతి
కుక్కు కుక్కుటేశ్వరశతకము కూచిమంచి తిమ్మకవి
కుచే కుచేలోపాఖ్యానము గట్టుప్రభువు
కుమా. కు. సం. కు. కుమారసంభవము నన్ని చోడకవి
కుమార. శత కుమారశతకము పక్కి వెంకటనరసయ్య
కుమారీ. శత కుమారీశతకము
కువల కువలయాశ్వచరిత్రము సవరము చిననారాయణకవి
కృష్ణ కృష్ణరాయవిజయము కుమారధూర్జటి
కృష్ణక కృష్ణకర్ణామృతము వెలగపూడి వెంగన
కృష్ణ. శకుం శకుంతలాపరిణయము కృష్ణకవి
కృష్ణా కృష్ణాభ్యుదయము గొంతేటి సూరన
కేయూ. కేయూర కేయూరబాహుచరిత్రము మంచన కవి
కొత్త కొత్తగడ్డ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు
క్రీడా క్రీడాభిరామము వినుకొండ వల్లభరాయడు