పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇచ్చి____ఇజా 152 ఇజ్జ_____ఇటు

ఇచ్చిపుచ్చుకొను సంబంధము

 • సమీపబాంధవ్యము.
 • కాళ. శత. 36.

ఇచ్చిపుచ్చుకొన్న యీలగ్రద్ద

 • దాన మిచ్చినది తిరిగి తీసు కొనేలోభి.

               "ఏము నలువురందు నెవ్వాడు గాజాలు
                నిచ్చిపుచ్చుకొన్న యీలగ్రద్ద
                మాకు నింపు గావు మాను మీసుద్దులు
                కలహముల మొగంబ కలియుగంబ!"
                                                 నైష. 7. 107.

ఇచ్చుబాస

 • వాగ్దానము.
 • "నా, యిచ్చుబాస కౌరవేంద్ర వినుము." భార. ద్రోణ. 5. 338.

ఇచ్ఛావృత్తి

 • స్వేచ్ఛాసంచారము.
 • హంస. 5. 211.

ఇచ్ఛించు

 • కోరు.
 • "ఎవ్వని గరుణింప నిచ్ఛించితిని వాని." భాగ. 8. 661.

ఇజారాపాట

 • కల్లు, సారాయి అమ్ముతున్న రోజుల్లో కల్లంగళ్లను ప్రభుత్వం వేలం వేసేవారు. ఆ వేలంపాటను ఇజారాపాట అని, అలా వేలం పాడి గుత్తకు తీసుకొనడమును ఇజారా తీసుకొనుట అనీ అంటారు.

ఇజ్జలజ్జలవారు

 • దగ్గఱివారు, ఇరుగుపొరుగు వా రన్నట్టు.
 • "తమ యిజ్జలజ్జలవారి దనవారి, దన తల్లిదండ్రుల వారి...రప్పింప."
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 288.

ఇటబట్టి

 • ఇప్పటినుంచీ.
 • "ఇటబట్టి నీకు మీ యనిమిష రాజు పాదముల యాన సుమీ మఱి యేమి పల్కినన్." నైష. 3. 114.

ఇటు న టాడకుండ

 • ఏమీ అనకుండా, అదీ యిదీ అనకుండా.
 • "తనతల్లి యతని నేమియు నిట్టటాడ కుండం బ్రార్థించుచుండె." కళా. 4. 74.

ఇటు పుల్ల అటు వేయకుండు

 • ఏ మాత్రం పని చేయక ఉండు.
 • "ఆ ఆడపడుచు ఇటు పుల్ల తీసి అటు వేయదు. అంతా కోడలే నెత్తిన వేసికొని చేయాలి." వా.
 • చూ. ఇక్కడ పుల్ల అక్కడ పెట్టదు.

ఇటువంటి

 • ఇట్టి.
 • "ఇటువంటివి యిట కెక్కుడువి." ఆము. 6. 60.
 • "మగ వా రిటువంటివారి మదిలో." విక్రమ. కళా. 3. 88.
 • "ఇటువంటి దానిని నే నెక్క డా చూడ లేదు." వా.