పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇంత_____ఇంతా 145 ఇంతి_____ఇంతి

 • వాడుకలో చాలా రకాలుగా వినవస్తుంది.
 • 'ఇంత మొగము చేసు కొన్నాడు.' 'ఇంత తింటాడు,' వీనిలో ఆ యింత తోపాటు చేయితో పరిమాణం చూపే వారు కావచ్చును. అందుకే ఆ యింత ఒకప్పుడు వైశాల్యాన్నీ, ఆధిక్యాన్నీ. మరొకప్ప్పుడు తద్విరుద్ధ రూపాన్నీ తెల్పుతుంది.

ఇంతలేసి

 • "ఋషుల పాలింటనే యింతలేసి పనులు." కాశీ. 2. 104.
 • "తలపం గూడునె యింతలేసి దొరలన్ దైన్యంబు..." భార. ఉద్యో. 2. 302.
 • చూ. ఇం తేసి.

ఇంత సేయు

 • ఇంతవరకూ తెచ్చు. ఈస్థితికి తెచ్చు.
 • "కుబేరు డేగె నద్దనుజుల నింత చేసిన విధాతకు గో డనబోవు చాడ్పునన్." ఉ. హరి. 1. 42.

ఇంతా అంతా

 • ఇంతా అంతా, ఎం తని చెప్పగలము అను పలుకుబడిలో వలె-కొంచెము కాదు, అధికము అని చెప్పుటకు ఉపయోగిస్తారు.
 • "ధన్యత్వము.... ఇంతంత యన నా వశంబె?" పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 272.

ఇంతింత గాని

 • ఎక్కు వయిన, కొలదికి మీఱిన అనుట.
 • "ఇంతింత గాని తమి." సారం. 2. 39.

ఇంతిం తన రాక

 • అపరిమితముగా, ఇంత అంత అని చెప్ప లేనంత.
 • "అంతంతకు వైరాగ్యం, బింతిం తన రాక యెలమి నిగురొత్త." విప్ర. 1.83.

ఇంతింత యగు

 • కొంతకొంత క్రమక్రమంగా పెరుగు.
 • "ఇంతిం తై వటు డింత యై." భాగ.

ఇంతింతలు

 • మిక్కిలి చిన్నవి, స్వల్పములు.
 • "ఇంతింతలు దునియలు సేసె." భార. విరా. 5. 153.
 • "నా తపము పెంపుల్ సూడ నింతింతలే..." ప్రబోధ. 2. 22.

ఇంతింతవారలు

 • గొప్పవారు.
 • ఇంతలేసి పనులు, ఇంతలు కన్నులు - మొద. వానిలో వలె హస్తాది విక్రియలతో ఇంతంతవా రనుటలో వచ్చినది.