పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆమూ_____ఆమూ 123 ఆయ______ఆయ

 • "కాఱుపుల్ దిని యాము కవిపి." సారం. 1. 68.
 • "నెఱసంజ యాము కవిసె - "
 • చూ. ఆముకొను.

ఆముకొను

 • బలిసిన.
 • లక్షణయా అతిశయించు.
 • "ఆముకొన్న ప్రేమచే." క్షేత్రయ్య.
 • చూ. ఆముకవియు.

ఆముటెద్దు

 • పొగరు పట్టినయెద్దు.

ఆముదంగాడు

 • పట్టుకొంటే వదలనివాడు.
 • "వాడు వట్టి ఆముదంగాడు. వా డెక్కడ తటస్థపడ్డాడు రా నీకు." వా.

ఆముదం త్రాగినమొగం పెట్టు.

 • నిస్పృహను, చేతకానితనమును స్ఫురింపజేయు.
 • "ఎందుకు రా? అలా ఆముదం తాగిన మొహంపెట్టుకొని కూర్చుని ఉన్నావు?" వా.

ఆముదము రాయు

 • నష్టపెట్టు.
 • "నే నేదో చుట్టపుచూపుగా పోతే నాకు ఆముదం రాశాడు." వా.

ఆముపట్టు

 • అహముపట్టు, పొగ రెక్కు.
 • "వాడికి మహా ఆముపట్టి ఉంది లే." వా.

ఆమూలచూడముగా

 • ఆమూలాగ్రముగా, పూర్తిగా.
 • "ఆమూల చూడముగ నెఱిగింతున్." విప్ర. 4. 40.

ఆయకట్టు

 • సాగుకు లాయి కయినభూమి.
 • "ఆ చెరువుకింద మున్నూరు ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది." వా.

ఆయగాళ్ళు

 • ఊరిలోని వివిధవృత్తులవారు.

ఆయన కాయ నై

 • తనంతకు తానే.
 • "ఆయన కాయనై రణమునందలి కోర్కె నినున్ వరించె." పాండవాశ్వ. 61.

ఆయములు ముట్టుకొను

 • కళ లంటు, మర్మము లంటు.
 • "అంగము లొరసుకొంటూ ఆయములు ముట్టుకొంటా." తాళ్ల. సం. 3. 539.

ఆయపాటున

 • మర్మస్థానంలో.
 • ఆయువుపట్టున అనడానికి వాడుకరూపం.
 • "వాడు ఆయపాటున కొట్టేసరికి వీడు ఠపీమని నేల పడ్డాడు." వా.

ఆయవారపు సంచి

 • బిచ్చపుసంచి.
 • "అంకభాగమునందు నాయవారపుసంచి." జైమి. 7. 197.

ఆయవారము

 • బిచ్చము.
 • "ఆయవారముకంటె నధికకల్యాణంబు పఱిగయెన్నుల ధాన్యభక్షణంబు." భాగ. 7. 410.

ఆయవార మెత్తు

 • బిచ్చ మెత్తు.