పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆన_____ఆను 120 ఆను______ఆపా

ఆనవెట్టు

 • ఆజ్ఞాపించు.

ఆనవొడుచు

 • ఆజ్ఞాపించు.
 • "దొంగ లాన వొడిచిన గోకల్ విడుతురె?" కళా.
 • "అలికుంతల! చెలుల నేల నాయాస వొడిచెదు." ప్రభా. 5. 39.

ఆనవైచు

 • ఆజ్ఞాపించు.
 • "ఆనవైచినట్లు వాహిని యివుర జలము వాఱె నిసుక దోప." భోజ. 3. 18.

ఆనాలు

 • ఆనవాలు, నానబ్రాలు, వడపప్పు, నానవేసిన పెసరపప్పును ఉపవాసం ఉండవలసిన పండుగలలో ఉపయోగిస్తారు.
 • చూ. ఆనవాలపాయసము.

ఆనిపట్టు

 • ఊని పట్టు.
 • "ఆనిపట్టి నే బాపపుణ్యములు అనుభవించవలె నన్నప్పుడు." తాళ్ల. సం. 9. 17.

ఆనుకొను

 • తిను.
 • నిరసనలోనే వాడుక.
 • "అనుకోవడానికి అయిదిస్తరాకుల అన్నం కావాలనే. ఇక్కడపుల్ల అక్కడ తీసిపెట్టడు గదా? ఎట్లా వస్తుందీ అంట?" వా.

ఆనుపానులు

 • పుట్టుపూర్వోత్తరాలు. జం.
 • "ఆ విషయంలో అనుపానులు తెలుసుకొని నాకు రాస్తే చూస్తాను." వా.

ఆనోటా ఆనోటా

 • కర్ణాకర్ణికగా.
 • "ఆనోటా ఆనోటా పడి వీడి వ్యవహారం నలుగురికీ తెలిసిపోయింది." వా.

ఆపదమొక్కులు సంపద మఱపులు

 • ఆపదలు వచ్చినప్పుడు మొక్కుకోవడం, సంపదలు వచ్చినప్పుడు మఱచిపోవడం మానవనైజ మనుట. సంపదగునుపులు అని కొన్ని ప్రాంతాల వాడుక. జం.

ఆపసోపములు పడు

 • అసురుసు రను; అలయు.
 • "పలుతాపంబున నాపసోపములు చూపట్టంగ నిట్టట్టుగా, నల సెం బంటవలంతి దీని కిక శైత్యప్రక్రియల్ సేయగా వలె......" భద్రాయు. 3. 191.

ఆపాతమధురము

 • వినగానే బాగుంటుంది - తరచి చూస్తే కాదు.

ఆపాతరమణీయము

 • విన్న వెంటనే ఆనందింప జేయునది.
 • సంగీత మాపాతరమణీయమని పెద్దలు చెప్తారు.
 • ఇంతేకాక యిది పైకి బాగా