పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆన_____ఆన 119 ఆన_____ఆన

 • మూరెడు అనగా లక్షణయా కొంచెము అనుట. అణు మాత్ర మని యీ సందర్భంలో వాడుక.

ఆననము లేగతి నాలోకింతు?

 • వాడిమొఖ మెట్లా చూస్తాను? ఏదైనా తనకు గొప్ప అవమానం జరిగినప్పుడు తన స్మేహితుల యెదుట పడలేక పోవుట. సహజము. దీనికి వ్యావహారిక రూపం వారి ముఖం ఎట్లా చూస్తాను?
 • "ఈ కలహ మపుడ వినబడు నాకంబున, సురల యాననము లేగతి నాలోకింతు..." కళా. 3. 245.
 • చూ. ముఖం ఎట్లా చూస్తాను.

ఆనపొడుచు

 • ఆజ్ఞాపించు.
 • "ఆలికుంతల చెలుల నేల యాన వొడిచెదు." ప్రభా. 5. 39.
 • చూ. ఆనవొడుచు.

ఆనబెట్టు

 • ఆకలి తీరా అన్నం పెట్టు.
 • నిరసనగా ఒకరినిగురించి తిండిపోతు అంటూ అనేమాట.
 • "వీడికి మేం ఆనబెట్ట లేమమ్మా!" వా.

ఆనమాలు

 • చూ. ఆనవాలు.

ఆన యిడు

 • ఒట్టుపెట్టు.
 • సారం. 2. 205.

ఆన లిడు

 • ఆజ్ఞాపించు.

ఆనలు వొడిపించు

 • ఆజ్ఞాపించు, ఆనవెట్టు.
 • "ఆనలు వొడిపించి యాదృతి స్వర్ణ వర్షం వవర్ష నా వారక వర్షంబు గురియించె."
 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 118.

ఆనవాయితీ

 • మామూలు.
 • క్రొత్త. 26.

ఆనవాలపాయసము

 • నానబాలుతో చేసినపాయసము.
 • "అమృతరస్ఫ్పమం బైనకమ్మని యానవాల పాయసము జంబాల మయ్యె." నైష. 6. 124.

ఆనవాలు

 • చిహ్నము, గురుతు.
 • ఈ ఆనవాలు ఆనమాలు అనే రూపంలో వాడుకలో వినిపిస్తుంది.
 • "ఆనవాలు దెమ్ము నృపుపాల ననియె." భార. అశ్వ. 3. 95.
 • చూ. అడయాళము; ఆనవాలుపట్టు.

ఆనవాలు పట్టు

 • గుఱుతుపట్టు.
 • "అయ్యో! నువ్వు మా రామయ్య కొడుకా! ఆనవాలే పట్టలేదే." వా.
 • "వాడు ఆనమాలు పట్టలేకుండా చిక్కిపోయాడు." వా.
 • చూ. ఆనవాలు.