పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆడ_____ఆడ 114 ఆడి_____ఆడు

 • "ఆడదక్షత లేనియింట్లో పిల్లలు ఎలా ఉంటారు మరి!? వా.
 • చూ. ఆడదిక్కు.

ఆడదానిచేతి అర్థము

 • నిలవనిది.
 • చూ. ఆడుపడుచు సిరి.

ఆడదిక్కి

 • చూ. ఆడదక్షత.

ఆడపాప

 • రాజాస్థానాలలో పెండ్లి చేసు కొనకుండా ఉండేదాసి.
 • 'కార్వేటినగరంలో ఇన్నూరుమంది ఆడపాపలు ఉండేవారు." వా.

ఆడబిడ్డలాంఛనాలు

 • పెండ్లిండ్లలో వరుని తోబుట్టువులకు చీరలు, సొమ్ములు వగైరాల కని యిచ్చు కానుకలు.
 • "ఆడబిడ్డలాంఛనాలకు అధమపక్షం అయిదువంద లయినా యివ్వందే పెండ్లి కుదరడం కష్టం అన్నారు అవధానులు గారు." వా.

ఆడబోవుతీర్థ మెదు రగు

 • కోరినపని తనంతటనే సిద్ధించు.
 • "ఆడుమిందున గైలాస మాడబోవు తీర్థ మెదు రైనరీతి సిద్ధించు ననుడు." కా. మా. 3. 214.

ఆడబోయిన తీర్థ మెదురు వచ్చినట్లు

 • శ్రమ లేక మనోరథం సమకూరిన దనుట.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 387.
 • చూ. ఆవులు తలచినచోట పూరి మొలచినట్లు.

ఆడికపడు

 • నిందపడు.
 • "ప్రజలచే నాడికపడుదును." జైమి. 8. 114.

ఆడికొను

 • 1. ఒకరిని గూర్చి చెప్పుకొను, నిందగా మాటలాడుకొను.
 • "అతని దుశ్చారిత్రము లెల్లవిని యక్క డక్కడ నాడికొనం దొడంగిరి." శివ. 3. 119.
 • 2. నిందలు వేయు.
 • "బంధువుల్ గనినచో బరగ నిందింతురు, తోడికోడలు చూడ నాడికొనును." హంస. 1. 125.

ఆడికోలు

 • నింద.
 • "కుల మెంచ రాడికోళ్ళకు దలకరు." హంస. 5. 267.

ఆడిన దాట పాడినది పాటగా

 • స్వేచ్ఛగా, అడ్డుపెట్టువారు ఎవరూ లే రనుట.
 • "వా డాడింది ఆట, పాడింది పాటగా ఉంది. అనేవారా? ఆడేవారా?" వా.

ఆడిపోసికొను

 • వెనుక తిట్టుకొను.
 • "వారు ఊరికే నన్ను ఆడిపోసుకొంటున్నారు. నే నేపాపమూ ఎఱుగను." వా.

ఆడుంబసిపని

 • బాల్య చేష్ట, పసిపిల్ల చేయ వలసినపని.