పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆకా______ఆకు 109 ఆకు______ఆకు

ప్రసిద్ధంగా కనబడుతుంది. అందుపై వచ్చినపలుకుబడి.

 • "నీ కేం ఆకాశవాణి చెప్పిందా?" వా.

ఆకాశానికి ఎత్తు

 • గొప్పగా పొగడు.
 • "వాడికి సరిపోతే ఆకాశానికి ఎత్తుతాడు. లేకపోతే పాతాళంలోకి తోసేస్తాడు." వా.

ఆకాశానికి చిల్లి పడినట్లు

 • వర్షం విపరీతంగా వచ్చిన దనుటలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఈరోజు వర్షం ఆకాశానికి చిల్లిపడినట్లు మహాజోరుగా కురుస్తూ ఉంది." వా.

ఆకాశానికి నిచ్చెన వేయు

 • అసాధ్యకార్యము చేయు.
 • "ఆకాశానికి నిచ్చెనలు వేయా లంటే మన తరమా?" వా.

ఆకు, అలము

 • ఆకులు. జం.
 • "వనమున నాకలంబు దిని వంతల గుందుచు నింత కెన్నడే, ననుజుడు దాను జచ్చు నడియాస లి కేటికి..."
 • బాస్క. సుంద. 186.
 • చూ. ఆకలములు.

ఆకుకందకుండా పోకకు పొందకుండా

 • అందికా పొందికా లేకుండా, ఏదీ తేల్చీ చెప్పడం లేదనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • నాయకు. 7 పు.
 • "ఆకుకు అందకుండా పోకకు పొందకుండా మాట్లాడితే ఏం లాభం రా." వా.

ఆకుచాటు పిందెవలె

 • పెద్దలచాటున; ఏమాత్రం దెబ్బ తగలకుండా.
 • "......మీ పదయుగంబుల దాపున నాకుచాటుపిం దియవలె నుండు నేను ధరణీతలభారము బూన నేర్తునే."
 • నలచ. 2. 69.
 • చూ. ఆకుమఱుగుపిందెవలె.

ఆకుజిలుకల మొత్తంబువంతున

 • అధికముగా, గుంపులు గుంపులుగా.
 • చేలలో పంట నిండుగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆకుచిలుకలు విపరీతంగా వస్తాయి. దానిమీద యేర్పడినపలుకుబడి.
 • "బేడిసెకదుపుభంగిని... యాకుజిలుకల మొత్తంబు వంతున..." హంస. 3. 29.

ఆకు మడిచి ఇచ్చు

 • తాంబూల మిచ్చు.
 • "కర్పూరంబుతోడి బాగా లీరాదో యాకు మడిచి యీరాదొ చెలీ!" కళా. 4. 70.

ఆకుమడుపులు

 • తములపాకుల చిలకలు.
 • "హెచ్చువాసన వక్క లిచ్చి చుట్టిన యాకు మడుపు లీ దివిరెడునడపదాని."
 • ఉత్త. రామా. 423.

ఆకుమఱుగుపిందెవలె

 • ఆకుచాటుపిందెవలె.