పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆకా_____ఆకా 108 ఆకా______ఆకా

ఆకాశంనుండి ఊడిపడ్డట్టు

 • మానవాతీతునివలె.
 • "ఏదో ఆకాశంనుండి ఊడిపడ్డట్టు మాటాడుతున్నావే?" వా.

ఆకాశంవంక చూచు

 • ఏమీ చెప్ప లేకపోవు.

ఆకాశచిత్రము

 • నిరాధార మైనది.
 • "......ఇటు లే దర్కింప నిం కేల కణ్వుని లోకమ్మున నూర్ధ్వరేతు డన విందుం గాదె యట్లౌట నా, యనఘుం డీచెలి నెట్లు గాంచు గలదే యాకాశ చిత్రం బిలన్."
 • శకుం 2. 24.

ఆకాశతాండవం

 • ఊరికే గంతులు వేయుట.

ఆకాశ పంచాంగం

 • "వాడి దంతా ఆకాశపంచాగం. దాన్ని ప్రమాణంగా నమ్ముకుంటే నగుబాట్లపా లవుతాం." వా.
 • చూ. ఆకాశపురాణం.

ఆకాశపురాణం

 • అర్థం లేనిసంగతి. ఆధారం లేని వట్టి ఊకదంపుడు. నానా. 38
 • "వాడి దంతా వట్టి ఆకాశపురాణం." వా.
 • చూ. ఆకాశపంచాంగం.

ఆకాశమంత పందిరి

 • పెద్ద పందిరి.
 • జానపద కథల ద్వారా వచ్చినపలుకుబడి.
 • "ఆకాశమంత పందిరి. భూమంత అరుగు. కస్తూరి కళ్లాపు. ముత్యాల ముగ్గులు. ఆ రాజకుమార్తె వివాహం రంగరంగవైభవంగా జరిగింది." వా.

ఆకాశమున దాపరము లిడగల

 • నింగికి నిచ్చెన వేయగల - అసాధ్య కార్యములను నిర్వర్తించే నెఱజాణ అనుటలో....."
 • కుమా. 8. 135.

ఆకాశరామన్న

 • పేరు లేకుండా ఉత్తరాలూ, అర్జీలు రాసేవాడు.
 • "ఎవడో ఆకాశరామన్న ఏదో రాశాడట! వీడు నమ్మాడట. ఏం లక్షణంగా ఉంది వ్యవహారం?" వా.

ఆకాశరామన్న అర్జీలు

 • అనామక లేఖలు.
 • "ఆ సబ్ యిన్ స్పెక్టరు లంచాలు తీస్తాడని ఈమధ్య బోలెడు ఆకాశరామన్న అర్జీలు వచ్చా యట. దాంతో వాణ్ణి మార్చేశారు." వా.
 • చూ. ఆకాశరామన్న జాబులు.

ఆకాశరామన్న జాబులు

 • ఆకాశరామన్న అర్జీలు.
 • చూ. ఆకాశరామన్న అర్జీలు.

ఆకాశవాణి

 • అశరీరవాక్కు.
 • మన పురాణాలలో ఏదయినా ఆకాశవాణి చెప్పడం, దానిని వేదవాక్కుగా స్వీకరించడం