పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అస్థు____ఆక 106 ఆక_____ఆక

 • అస్తవ్యస్తానికి జానపదరూపం కావచ్చును.

అస్థు లరిగేటట్లు

 • ఎముకలు విరిగేటట్లు.
 • "అస్థు లరిగేటట్లు పనిచేసినా అక్కడి కక్కడికే సరిపోవడం కష్టంగా ఉంది." వా.

అస్మాకం

 • ఉంపుడుకత్తె.
 • వైదికులు మాత్రమే ఉపయోగించేమాట.
 • 'అస్మాకం సహ కుటుంబానాం' ఇత్యాది సంకల్పంలోని వాక్యంలోని భాగం.ఇతర వైదిక పరిభాషలవలెనే ఇది తర్వాతి పదానికి - కుటుంబానికి సూచక మయినది.
 • ఆ కుటుంబమే ఉంపుడుకత్తెగా నెమ్మదిగా మారినది.

అహమించు

 • నేనే అన్నిటినీ చేయగలను అని ధీమాతో విజృంభించు.
 • "లెక్కకున్ మిగిలినసేన నొక్క డహమించి వధించుట." జైమి. 2. 48.

అహోరాత్రస్య

 • ఎల్ల ప్పుడూ.
 • "అహోరాత్రస్య వాడి కదేపని. వేరే పని లేదు." వా.

ఆకను బెట్టు

 • కష్టపెట్టు, అడ్డగించు.
 • "తద్భటపరంపర యాకను బెట్టి యుండగన్." విప్ర. 5. 24.

ఆకతాయి

 • శుంఠ.
 • "వాడు వట్టి ఆకతాయి. చదువూ లేదు, సామూ లేదు." వా.

ఆకత్రాడు

 • కవ్వమునకూ స్తంభమునకూ కట్టుత్రాడు.
 • "ఆహవప్రవహాదు లగుమారుతంబులు తగులగట్టిన యాకత్రాళ్లు కాగ." భీమ. 4. 59.

ఆకపెట్టు

 • అడ్డగించు.
 • "నభస్థలి నంబుధి నాకపడక చరి యింపక." భాస్క. కిష్కిం.

ఆకసము తూటు పొడుచుక యైన చనును

 • ఏవిధముగా నైనను తప్పించుకొని పోవును.
 • "ఆకసము తూటు వొడుచుక యైన జనును." హంస. 4. 198.

ఆకగొను

 • నిరుద్ధు డగు.
 • "ద్రోణు బాణవృతు జేయ నతం డాక గొనక యతని ధనువు వ్రే కని భల్లమున ద్రుంచి."
 • భార. ద్రోణ. 1. 201.

ఆకగొలుపు

 • ఆకర్షించు, నిలబెట్టు.
 • "మడుగు మాసిన నైన మగువ పిఱుందు సో,యగము చూపఱ చిత్త మాక గొలుప."
 • ఉ. హరి. 1. 57.