పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అసి_____అస్త 105 అస్త_____అస్తో

అసివోవు

 • వ్యర్థ మగు.
 • "అసి వోవ వచ్చునా యసివోక యనుచు." గౌర. హరి. ద్వి. 2608.

అసురుసు రగు

 • "ముసురుకొను జరభరంబున, నసురుసు రై యున్న మమ్ము నడికించితిని..." మను. 4.
 • చూ. అవురుసవు రగు.

అసూర్యంపశ్య

 • ఎండక న్నె ఱుగనిది.
 • చాలా సుకుమారి అనుటకు దీనిని విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. రాజస్త్రీలను అసూర్యంపశ్య లని అనేవారు.

అస్థలిత బ్రహ్మచారి

 • బ్రహ్మచర్య వ్రతమును అక్షరాలా అనుష్ఠించేవాడు.

అస్తమానం

 • ఎల్లప్పుడూ.
 • సూర్యాస్తమాన మ య్యే వరకూ అనుటలో మిగిలి అదే అర్థాన్ని సూచించేమాట.
 • "అస్తమానం ఇదే గొడవ పెట్టుకొని కూర్చుంటే ఇంట్లో పని అంతా ఎవరు చేస్తారనుకున్నావు?" వా.

అస్తమానూ

 • ఎల్ల ప్పుడూ.
 • "అస్తమానూ ఈ వెధవ గొడ వేమిటి?" వా.
 • చూ. అస్తమానం.

అస్తవ్యస్తపు మాటలు

 • అందిక పొందిక లేనిమాటలు.
 • "అస్తవ్యస్తపుమాటలాడ గొందఱు." భార. సౌప్తి. 1. 197.

అస్తవ్యస్త మగు

 • తలక్రిందు లగు.
 • "దు స్తరమును నగు నస్త, వ్యస్తంబగు నేని నాకు వగపు గదిరెడున్."
 • భార. ద్రోణ. 2. 303.

అస్తుబిస్తుగా

 • చాలి చాలక.
 • కొత్త. 276.

అస్తువి స్తగు

 • సతమత మగు, బాగా అలసి పోవు.
 • త్రివేణి. 68 పు.

అస్త్రశస్త్రా లుడుగు

 • బల ముడుగు.
 • "అక్కడికి పోయివచ్చేటప్పటికి అస్త్రశస్త్రాలు ఉడిగి పోయాయి." వా.

అస్త్రసన్యాసము చేయు

 • పని మానివేయు
 • భీష్ముడు శిఖండిముఖం చూచి అస్త్రసన్యాసం చేయుటపై యేర్పడినపలుకుబడి.
 • "ఈ వయసులోనే అస్త్రసన్యాసం చేస్తే ఎట్లానోయ్!" వా.

అసాధ్యపు పిండం

 • గడసరి.
 • "వాడు చాలా అసాధ్యపుపిండం." వా.

అస్తాబిస్తం

 • అర్లుమర్లు.