పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అష్టా____అస 103 అస____అస

 • ఇది ఆసలు ఒక ఋషి పేరే అయినా తరువాత ఈ యర్థంలోనే వాడుకలో నిలిచింది.
 • "వాడు వట్టి అష్టావక్రుడు." వా.

అష్టావక్రంగా.

 • పాడుగా.
 • "వా డే పని చేసినా అష్టావక్రంగా ఉంటుంది." వా.

అష్టోత్తరశతనామావళి జపించు

 • స్తోత్రపాఠంచేయు
 • నూట యెనిమిది పేర్లతో దేవతలను పూజించడం అలవాటు.
 • "వాడు రోజూ వెళ్లి వాడిదగ్గఱ అష్టోత్తరశతనామావళి జపిస్తుంటాడు." వా.

అసంబద్ధ ప్రలాపం.

 • అప్రస్తుతప్రసంగం.
 • "వాని వన్నీ అసంబద్ధ ప్రలాపాలు." వా.
 • చూ. అప్రస్తుతప్రసంగం.

అసడ్డమాటలు

 • అడ్డుమాటలు.
 • నేటికీ రాయలసీమలో 'ఏ పని చేస్తా మన్నా అన్నీ అసడ్డాలే. ఏదైనా మంచిపని చేస్తా మంటే లక్ష అసడ్డాలు' అని ప్రచురంగా వినబడుతుంది.
 • నిరసనవాక్యము అని వావిళ్ల లోనూ, అశ్రద్ధ, ఉపేక్ష,, తృణీకారము, తిరస్కారము అని సూ. ని. లోనూ, అసడ్డ అనేమాట కిచ్చిన అర్థాలు సరి కావు.
 • "సరకు సేయ వను చసడ్డ మాటలు గొన్ని యాడినంత నేమి."
 • భార. శాంతి. 4. 426.

అసమర్థ దుర్జనత్వం

 • చేత గాని దుష్టత.
 • వాడు చెడ్డవాడే కాని చెడుగు చేసే శక్తి లేదు అనేపట్ల ఉపయోగిస్తారు.
 • "వా డేదో న నీపుస్తకం రాయ మన్నారని ఊరికే యెత్తిపోసుకుంటున్నా డట. పోనీ అది ఆపగలడా? అదీ చేతకాదు. ఇదే అసమర్థ దుర్జనత్వం అంటే." వా.

అసమీక్ష్యకారి

 • ఆలోచింపక పని చేయు వాడు, దూరదృష్టి లేనివాడు.

అసలార

 • ఎసలార - బాగుగా ఒప్పిదముగా.
 • "అసలార మాయింట నారగించినను బసవనమంత్రి ఏ బ్రదుకుదు ననిన."
 • బస. 7 ఆ. 204 పుట.

అసలుకొను

 • అలముకొను.
 • "ఒడల నసలుకొనునెత్తురు గడిగి." జైమి. 6. 128.

అసలుకొల్పు

 • అలంకరించు.
 • "మసిబొట్టు బోనాన నసలు కొల్పిన కన్ను." క్రీడా. పు. 45.