పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అరు_____అరు 86 అరు_____అర్చ

అరుణధారలు

 • రక్త ధారలు.
 • "పరులపై గ్రమ్మెడు నరుణధారలు దమ మేని క్రొంగంటులలోనజొచ్చి..." కుమా. 11. 135.

అరుణాంబుధారలు

 • రక్త ధారలు.
 • "తనరు నరుణాంబుధారల ననవరతము దొప్పదోగి." కుమా. 11. 206.

అరుణాంబువులు

 • రక్తము.
 • "నవధాతుజలము లరుణాంబువు లై." కుమా. 5. 157.

అరువుతిక్క

 • ఉంగిడిరోగము. పశువులకు వస్తుంది.
 • బ్రౌను.

అరువు తెరువు

 • దారి తెన్ను. జం.
 • "ఉభయభారతికి సదుత్తరం బిడనినా, డద్వైతమత మిల నరువు తెరువు, లేని దై పోవదే..."
 • శంకరవిజయ కథా. 4. 44.

అరువులు చేయు

 • వారిసంగతీ వీరిసంగతీ మాట్లాడుకుంటూ కాలము గడుపు. ఇది రాయలసీమలో ప్రచురంగా వినవచ్చే పలుకుబడి.
 • "కోడ లేమో కోడి కూసినప్పటినుంచీ ఱెక్కలు విరుచుకుంటూ ఉంటే ఆడబడుచేమో అరువులు చేసుకొంటూ కూర్చుంటుంది." వా.

అరువు లేనిమనిషి

 • ఏది యెలా చేయవలెనో తెలియనివా డనుట.
 • "వాడు ఒట్టి అరువు లేనిమనిషి. వాడేం చేస్తాడు?" వా.

అరులు మరులు

 • వయసు పండింతరువాత తబ్బిబ్బు పడుట.
 • ఇది నేటికీ రాయలసీమలో అలవాటులో ఉన్న పలుకుబడి.
 • "అరవైయేం డ్లయింది పాపం. అరులు మరులు పట్టిపోయి యేదో ఒకటి అంటూ ఉంటాడు. ఆయన మాటల కేమి?" వా.

అర్కట బెట్టుకొను

 • చంక నుంచుకొను.
 • "జనకు డర్కట బెట్టికొనియొక నాడు చని సరోవరతీరమున బాలు నునిచి..." బస. 6. 151 పుట.
 • చూ. అఱకట నిడుకొను.

అర్ఘ్యపణ్యములు వోయు

 • అర్ఘ్య పాద్యము లిచ్చు, రాగానే అతిథికి కాళ్లు కడుగుకొనుటకై నీళ్ళిచ్చు.
 • "అడుగుల కర్ఘ్యపణ్యములు వోయుచును."
 • పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 135.

అర్చ లిచ్చు

 • పూజించు.
 • "భక్తితోడ...తోడ్కొని చని యర్చ లిచ్చి." భార. శాంతి. 6. 564.