పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అర_____అర 84 అర____అరి

 • "అవన్నీ అరవ యేడుపులే. అత డున్నంత దాకా ఏడ్పించి బొక్క లాడిందిగా."

అరవర లగు

 • చిందరవందర యగు, ఎండి వరు గగు, వాడివత్త లగు.
 • "అంతంత విచ్చి యరవరలై పాఱలేక పలపల నై." ఉ. హరి. 1. 148.

"విరహాగ్ని వలన దేహము, లరవర లై
హస్త భూషణావళు లెల్లన్, హరి
గోరి జాఱి పడంగా, నరుదుగ నొక
చోట గూడి యందఱు దమలోన్."
                       విష్ణువు. 7. 352.

అరవాయి

 • సంకోచము.
 • "అరవాయి గొనక నడపుము." భార. ఉద్యో. 4. 101.
 • చూ. అరవాయిగొను.

అరవాయిగొను

 • సంకోచించు.
 • "వృష్టి కుమారవరు లనేకు లట్టి యోధులు పోర నరవాయి గొందురే?" భార. ఉద్యో. 1. 268.
 • "కురుసైన్యము నిస్సారం, బరయగ మన బలము లెల్ల నతిదృఢములు నీ, వరవాయి గొనక నడపుము."
 • భార. ఉద్యో. 4. 101.
 • "చుట్టం బని యరవాయి గొనుట కర్జంబు గాదు." భార. కర్ణ. 3 ఆ. 122.
 • "అరవాయి గొనక." భీమ. 2. 140.

అరవై మందైనా సరా?

 • ఎంతమం దైనా సరికారు అనుట.
 • "అరువదిమంది యైన సరియా మరి యా కరియాన యానకున్." శ్రవ. 5. 39.

అరవై యారు దేశాలు

 • అన్ని దేశాలూ అనుట.
 • ఆకాలంలో భరతఖండాన్ని అరవైయారు దేశాలుగా విభజించుకొన్నారు.
 • "అరవైయారు దేశాలలో వాణ్ణి జయించినపండితులు లేరు."
 • చూ. ఛప్పన్నారు దేశాలు.

అరసావు

 • మూర్ఛ.
 • "అతండు నీమ ఱందికి నరసా వొనర్చె." ద్రోణ. 5. 173.

అరసేయక

 • సంకోచము లేక.
 • "అరసేయ కొక మాట యానతి యిండు."
 • వర. రా. కిష్కిం. పు 290. పంక్తి 16.

అరికట్టు

 • అట కాయించు.
 • "తాల్మి యరికట్ట లేక జననాయకుడు."
 • వర. రా. అయో. పు. 332. పంక్తి 7.

అరికట్టుకొని

 • అడ్డుపడి.
 • "ఎలుగుల్ హరిణంబులు గోట్ల సంఖ్య భీకరరవముల్ చెలంగ నరికట్టుక యున్నవి." రుక్మాం. 3. 9.

అరికాలిమంట నడినెత్తి కెక్కు

 • అతికోపము కలుగు.
 • "వాడు ఆ మాట అనేసరికి నా కరికాలి మంట నడినెత్తి కెక్కింది." వా.