పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అర___అర 83 అర____అర

 • "అరదండాలు వేసి వాణ్ణి కోర్టుకు తీసుకు వెళ్లారు." వా.

అరదళం పటాసు

 • పటాసు వంటివా డనుట.
 • హరిదళమే అరదళం.
 • "వాడా అరదళంపటాసు ఎక్కడా దాగడు." సా.

అరదేసి

 • పరదేసి.
 • తమి.

అరదేసి పరదేసి

 • అతిథి అభ్యాగతి
 • "అరదేసి పరదేసి వస్తే వాళ్ళింట్లో ఏ వేళప్పు డైనా ఆదరిస్తారు." వా.

అరనిద్దుర

 • సగమునిద్ర.
 • సారం. 3. 152.

అరపడకిల్లు

 • పడకగది. అర అంటే గది.
 • "చన ని ట్లరపడకింటిలోని కనిచి." రాధి. 1. 74.

అరపైకము చేయని

 • అరకాసు చేయని, విలువ లేని, పనికిమాలిన.
 • "అరపైకంబును జేయని హరివాసరమునకు నై నిజాత్మజు దునుమన్."
 • రుక్మాం. 5. 143.

అరమర

 • సంకోచం, పొరపొచ్చెములు.
 • "ఈ యరమరంబున బోమన నీదు నాకు."నై. 8. 75.
 • చూ. అరమరము.

అరమరపుల జొక్కు

 • పరవశప్రాయత నొందు.
 • "అరమరపుల నే జొక్కితి తనిసే దిక నెన్న డొకో."
 • తాళ్ల. సం. 6. 127.

అరమరము

 • పొరపొచ్చెములు.
 • చూ. అరమరికలు.

అరమరిక

 • పొరపొచ్చెము.
 • "అరమరిక లేనిచుట్టలు." క్షేత్రయ్య.

అరమోడ్పు కనులు

 • అర్ధ నిమీలితనేత్రములు.

అరవగోల

 • అర్థముకాని అల్లరి.
 • "అరవగోల యనెడి యార్యుల మాట యత్తఱిని..." గీర. 64.

అరవము మొత్తుకోళ్ళు

 • అర్థం కానిది.
 • "ఏమిటో! ఆయన ఉపన్యాసం అంతా అరవం మొత్తుకోళ్లు చింత గుగ్గిళ్లుగా ఉన్నది." వా.
 • "అరవం మొత్తుకోళ్లు చింతగుగ్గిళ్లు." సా.

అరవమేకు

 • తగులుకొంటే వదలనిది. గీర. లోకా. 20.

అరవయేడుపు

 • దొంగ యేడుపు, కూలి యేడుపు.