పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


31

నూతనత్వాదికరణం

పదార్ధాలు కావ్యం కాదని, దసబావాలసిద్దికి సాంగస్వరూపావిష్కృతి అవశ్యకమని అవి చాటుక్తులెనని ముందు తెలుపబోతున్నాను వాటిని కావ్య మనడం అజ్ఞానంగాని కొత్తగాదు. ఈ తెలియక పోవడం కొత్త అయితే కావచ్చునుగాని కొత్త గుణప్రతిపాదకమైనపుడే గ్రాహ్యం గనుక దానిని ఉపేక్షింస్తున్నాను. ఇక ఎ కాలపుకృతులలో వుండే నిదర్శనపరంపరలు, దరువులు, విరుపులు వికారాలని, వృత్తంతో సంబంధించని జడకుత్తులవంటి పెర్లు అనుచితమని ముందు నిరూపించబోతున్నాను. ఇఘ వాగులు, కొండలు, మేఘములు, విద్యుల్లతలు, వీటిమీది ఆసక్తి యీకాలపు కృతికర్తలకు కొత్త ఆనడం అవివేకం. భారతీయకవుల కివి చిరకాలంనుండి ప్రేమపాత్రంగా వున్నసంగతి భారతీయవాజ్యయం బహుముఖాల వ్యక్తం చేస్తున్నది.

"ఉద్యానే సరణి: సర్వఫలపుష్పలతా ద్రుమా:
సికాలికేకిహంసాద్యా: క్రీడావాప్యధ్యగస్థితి:
శైలే మేఘౌనదీదారునలశ కిన్నర నిర్జరా:"(సాహిత్య)

అని యీతీరున వీటిని కావ్యవేత్తలు విడదీస్ని సయితం చెప్పినారు. దసభావాలసందర్బాలకు తగినట్లు సర్వజగత్తునందు మృదువ్చుకఠినం ప్రసన్నమప్రసన్నం ఋజుకుటిలం అయిన సమస్త పదార్ధసంచయాన్ని పరిణతదృష్టితో చూడగలిగిన భారతీయ కవుల సృష్టి అమేయమై వెలసివున్నది.

"రమ్యం జుగుప్సితముదారమధాసినీచ
ముగ్రం ప్రసాది గహనం వికృతం చ వస్తు
యద్వాస్యవస్తు కవిభావకాబావ్యమానం
తన్నాస్తి యన్న రసభావముసైతి లోకే." (దశ)

అని దశరూపకకారుడు చెప్పుతున్నాడు ఇట్లాటి భారతీయవాజ్మయంలో ఈకాలపు కృతికర్తలకు వాగులకొండల లతల కోయిలల మీది ప్రీతి కొత్త అనడం అవివేకమే అవుతుంది.