పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


27

నూతనత్వాధికరణం

స్దిద్దాంతం

    చెప్పుతున్నాను. మీరన్నమాటసరికాదు. ఇప్పటి కవులుగూడా చంపకమాలలు మొదలైనవి తరుచుగా వాడుతున్నారు, వనకుమారి నిండా ఈవృత్తాలు వున్నవి. కోమాండూరి కృష్ణమాచార్య కృతులైన విరహోత్కంఠిత, పాదుకాస్తవం ఇవి వృత్తమయాలు గీతాలు, ద్విపదలు వెనుకటివరు సయితంవాడినారు వెనుకటివారు అక్కడక్కడ వాడినారుగాని, యిప్పటివారు గ్రంధమంతా గీతాలుగాని ద్విపదగాని వాడుతున్నారంటారా? అదిగూడా అసత్యం రంగనాధుడు శ్రీనాధుడు మొదలైనవారు కేవలం ద్విపదలోనే గ్రంధమంతావ్రాశారు. ఇక వేమనశతకం చాలామట్టుకు గీతమయమేగదా ఇట్లాగీతాలు, ద్విపదలు గ్రంధమంతా వాడడం మనకు కొత్తగాదు. ఇప్పుదేక్కువమంది వాడుతున్నారంటారా అదిసరి గాదు. అప్పుడెంతమంది అట్లాగీతమయంగా ద్విపద మయంగస వ్రాశారొ యెవరెరుగుదురు?

నలచరిత్రం, సారంగధరచరిత్ర (బాణాల శంభుదాసుడు)
ధర్మాంగదచరిత్ర (బొమ్మకంటి నృసింహకవి)
మైరావణచరిత్రం.భారతోద్యోగపర్వం (తిమ్మయ)
గీతరఘునందనం (తిరుమలకవి)

   ఇట్లా ద్విపదగ్రందాలెన్నోవున్నవి. వీట్లోఅచ్చుపడని కొన్ని వున్నవి. యధా వాల్మీకమనే 

ద్విపదరామాయణం. ద్విపదబారతమే వున్నవని తెలిసినప్పుడు ఆకాలంలో ద్విపద యెంతవ్యాప్తిలో వుండేదో మనకు గోచరిస్తున్నది. ఇఘ ముత్యాలసరం వంటి పద్యాలను విచారిస్తాను. ఈ తీరుగా కొత్త పద్యాలను వాడడం యిప్పటి యీతొలకరి కృష్ణ పక్షం మొదలైన కృతికర్తలతొ ఆరంభంగా లేదు. భారతరామాయణాల్లోలేని రగడలను పెద్దనవాడినాడు. శ్రీనాధుడు, పోతనాదివరకు నన్నయ తిక్కనలు, యెర్రాప్రగడా వాడని దండకాలను వ్రాశారు.

    శ్రీ కొక్కొంద్స వేంకటరత్న శర్మవారు వెండి బంగారు రత్నం మొదలైన కొత్తపద్యాల నెన్నిటినో నిర్మించారు. కనుక కొత్తపద్యాలను వాడడం నేడు కొత్తవావచ్చిందికాదు. ఒకవేళ వచ్చిందని వొప్పుకున్నా అది పద్యాలకొత్త అవుతుంది కవిత్వంలో కొత్తగాదు గదా యెందుకంటే