పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


25

నూతనత్వాదికరణం

మోహనవినీల జధరమూర్తి నెను
ప్రళయ ఝుంఝూప్రభంజా స్వామి నేను."

(రే. కృష్ణమూర్తి కృష్ణపక్షం)

అని యింకా యీతీరున ఆత్మస్తుతులు కృష్ణపక్షకర్తవలె చేసుకుంటే రోతగానే వుంటుంది.

పాపాయి అనేకృతిలో తత్కర్త

"లేడ్శమేనియు ప్రఖాతి లేని నాకు
కలిగె పాపాయి తండ్రియన్ గౌరవంబు
ద్ధియంబులు నీపేర వ్రాయు కతన"
"రాణు నొప్పారె నాంధ్రసారస్వతాబ్ది
కావ్య మణులెన్నియో నేటికాలమందు
వాని నెల్లను సరిపోల్చవచునొక్కొ
తావకానూనకావ్యర్త్ర్నంబుతోడ" (భారతి)

అని మొదట తన్నుతానుస్తుతించుకొని తరవాత యితరులు స్తుతించారని చెప్పుతున్నాడు. ఈస్తుతి ఇంకా వున్నదిగాని ఉదాహరించక మానుతున్నాను.

     యెంకిపటల్లో ఆత్మస్తుతిచేసుకో వీలులేక వట్లోమాట్లాడేది పాత్రలే గనక ఆత్మస్తుతులను పాత్రలకు యెంకిపాటలకర్త ఒప్పగిచాడు.

"కతకాడుమావూసె చెప్పాలె
ఈసీను ఆసీను అందరందాలు
తిన్నగా నినుజూసి దిద్దుకుంటారు
ముందు మనపాపణ్ని కిందదిగనీరు
యెంకొక్క దేవతై యెలిసెనంటారు."

అని నాయుడి ఆత్మస్తుతులు

ఈవక్రమార్గపుస్తుతులతో తనివిలేక--

   "అమ్మహోన్నతభవాలకు నాయెంకిపాటలే కారణమైతే ధన్యుడను ధన్యుడను. నన్ను ప్రత్యేకించి ఆహ్వానించి గౌరవించారు". అని కూడా యెంకిపాటలకర్త చెప్పుకున్నాడు. యిట్లాటి ఆత్మస్తుతులు