పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


23

నూతనత్వాధికరణం

అంగీకరించ వీలులేదంటున్నాను" జగమునిండ స్వేచ్చాగాన ఝురుల నింతు" అని యీతీరునచెప్పలేదుగదా అంటే ట్లాచెప్పడం ఒకశ్ళాఘ్య లక్షణంగాదు.

  ఉత్తమ లెప్పుడూ తమగునాలను కార్యాలుచేత విదితంచేస్తారు గాని చెప్పుకోరు అది తేలిక మనుషుల యొక్క వెలితి లక్షణం ఈ సంగతినే.

"తస్య సంవృతమంత్రస్య గ్తూఢాకారేంగితస్య చ.
ఫలానుమేయా: ప్రారంభా:" (రఘు)

  (ఆలోచన గూఢంగావుండే ఆయన యత్నాలు ఫలాలవల్లనే కనుక్కోదగినవి.)

అనే నల్త్కులవల్ల కాళిదాసీభావాన్నే వ్యక్తం చేస్తున్నాడు

"బ్రువతే హై ఫతేన సధతో న తు నాక్యేన నిజోపయోగితాం"

(సాధువులు నిజోపయోగితను మాటలచేత చెప్పెడు. ఫలాల చేత కనబరుస్తారు.) అని శ్రీహర్షుడి అంశాన్నే తెలుపుతున్నాడు.

ఇంతకూ ఇట్లా చెపుకొన్నవాండ్లుకూడా వనకవున్నార్
అర్జనవేష్ఠి తాఖిలమహామహిమండలమందు బూతులం బూర్జడ
                      (ఆగ్లకవి - చంద్రరేఖా)

"ఎవ్వరేమన్న వండ్రు నీకేమికొరత" (శ్రీనధుడు-కాశీ)

  ఈతీరుగా వారివారి స్వాతంత్ర్యాన్ని చెప్పుకొన్నారు. అసలిట్లా చెప్పుకొనడం లఘుత్వద్యోతక మని అది కొత్తగా దనితెలిపినానుజ్. కనుక స్వాతంత్ర్యరకటనం వల్ల ఇప్పటికవిత్వంకొత్త అన్న మాట నిలువజాలదు.

"మ్రోడుకోక చివురులెత్తి మురుపుసూన"
"కర్కశశిఒలయ నవజీవ కళలుదేర"
"జగము నిండ స్వేచ్చాగాన ఝురులనింతు(కృష్ణపక్షం)
అని యిట్లా ఆత్మస్తుతిచేసుకొనడం గూడ కొత్తగాదు
ఇతడు లక్షరరమ్యతనాదరింప (భా- నన్నయ)
"విటుడు యతిగాక పోవునే నెప మదీయ