పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు

268

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

వికృతమైంది. ఈతీరుగాభారతవర్షంలో అధములమై భారతీయ విజ్ఞానానికి దూరులమై వంచితులమైనాము. దేశంలో భారతీయ సంస్కారప్రవాహాలు యింకిపోయినై. విద్యాపీఠాలు అస్తమించినవి. గురుకులాలు రూపుమాసినవి. భారతీయసంస్కారం లేని కేవల పాశ్చాత్య సంస్కారం బలప్రదంగాక ఆత్మవిముఖత్వాని పరసంస్కారదాస్యాన్నిమనకు ఆపాదిచినవి. ఈదశలో ఆంధ్రదేశంలొ వెలువడుతున్న కృతులు యెండుచేలను మొలచిన గిటకగడ్డివలెను, యిమడక వెళ్లిపోయిన ఆహారంవలెను వుండవలసివచ్చినవి. బురదగుంబ నుండి పైకివచ్చిక్షాళనానికి శుద్ధజలం లభీంచకతిరిగే పతితుడివలె సంకీలమైన అపరిణత బుద్దులతో కృతులు రచనలు చేస్తున్నాము. దేశీయవిద్యాశాలలుగానీ రాజకీయవిద్యాశాలలుగానీ భారతీయసంస్కారం నిర్భందంగా ప్రధానంగా విదేశీయసంస్కారం అంగంగా దేశీయులకు ప్రసాదించినప్పుడే యీపంకం మనకు తొలగిమనం స్వచ్చదీప్తితో భారతంమొదలైనవి భారతీయ సంస్కారం యొక్క శుద్ధస్వరూపం కావంటున్నాను. భారతీయ సంస్కార పరిపాకంపొంద్ స్వచ్చ దీప్తితొ బారతజాతుల్లో ఉత్తమసంస్కార పరిపాకంపొంది స్వచ్చ దీప్తితొ భారతజాతుల్లో ఉత్తమస్థానం ఆక్రమించ గలిగినప్పటి కృతులుగాని చిత్రాలుగాని మరేమిగాని మరేవిగాని ఒక ఆంధ్రులచేగాక సర్వభారతవర్షాన్ని సర్వలోకాన్ని నూతనసందేశాలతొ పవిత్రం ఛెయగలవు! ఆనిమిషానికే నెను ప్రతీక్షిస్తున్నాను. జన్మాంతరంలోనైనా ఆనిర్మలదశ చూడగలననే ఆశతో విశ్వాసంతొ ఆంధ్రులసంస్కారానికి సేవను ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

     అనిశ్రీ..ఉమాకాన్తవిద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర

పరిశిష్టంలో నేతికాలపుకవిత్వమనే ప్రధాధ్యాయంలో సంస్కారాధికరణం

సమాప్తం

అద్యాయంగూడా సమాప్తం