పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/289

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

254

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం


పూర్వపక్షం

అవునయ్యా ,ఇతరులవి యెత్తి వ్రాసుకొంటే యెవరికేమీ హానీ , లేదు అది నింద్యంగాదంటే .

సమాధానం

    చెప్పుతున్నాను స్వకీయపరిపాక బలం చేత కృషివశాన కొన్ని భావాలు అంశాలు కొందరు పరిణతవిత్తులు ప్రకటిస్తారు. వాటినితరులు యెత్తి వ్రాసుకొనేటప్పుడు వారి పేరు చెప్పడం చిత్తపరిపాకాన్ని కృషిని గౌరవించడమే కాక విజ్ఞాన ప్రవృష్టికి హేతువు కూడా అవుతున్నది. అవి వీరిబావాలు ఇవి వీరు కనుగొన్న అంశాలు లోకకల్యాణానికి విద్యావర్గనానికి అనుకూలమైన భావాలను అంశాలను నెను కొన్నింటిని ప్రకటింతును. గాక! అని చోదన కలగగలదు.ఇట్లాటి నూతనాంశాలను కనుగొనడం భావాలను ప్రసాదించడం విద్యద్గోష్టులో విద్యాభ్యాసం చేసి ధ్యానబలం సమకూర్చుకొన్న పిమ్మటగాని జరగదు.ఈతీరుగా  ఉత్తమవిద్యావ్యాప్తి నూతనాంశాలు, భావాలు ఉపలబ్ది మనకు ప్రాప్తించగలవు. యేమీ లేక పేరు చెప్పకుండా యెత్తి వ్రాసుకొవడం వల్ల చిత్త పరిపాకాన్ని కృషిని అగొరవించడమే కాకుండా నూతనాంశాలు బావాలు ప్రసాదించే శక్తి జాతికి నశించి విజ్ఞానకృసికుంరితమై యెత్తి వ్రాసుకొనే దశలోనే అది సమాప్తమవుతున్నది. పేరు చెప్పకుండా యెత్తిరాసుకొనడమే విద్య అనుకొనడం వల్ల విద్యావంచన సంభవిస్తున్నది. ఈ తీరుగా విద్యాజాడ్యం తనది కానిది అవడంవల్ల లోకవంచన ఆత్మవంచన అపతితమవుతున్నవి.
 అంతేకాక భారతీయులము అన్యులమైన మనము ఆంధ్రులము స్వకీయమైన భారతీయ సంస్కారం యొక్క మహిమను యెంతవరకు దర్శించాము? ఈ తీరుగా హిందీ, బంగాళీ మరాఠీ మనకెన్నాళ్లు