పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/272

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

గీతాధికరణం

      అవునయ్యా;ఇప్పటికివి పాడితే బాగుంటవి. ఇట్లా వెనకటికివి  పాట కనుకూలమైనవి గావంటారా? అది అసంబద్దం. (Lyre) లైరుమీద పాడడం గ్రీసుదేశంలో ఆదినవుండేరి. త్గరువాత భావవేగంగల వాటినన్నిటిని పాడినాపాడకున్నా లిరిక్సు అని కావ్యకోటిలో చేర్చారు. ఈ పాశ్చాత్యవిదాన మెట్లావున్నా పాటపడడం కవితకు ముఖ్యంగాదు. అది పఠనమాత్రాననే రసాస్వాద జనకమవుతుంది. గతివిశేషాదులచేత లక్షితమైన పద్యంగానీ కవితకుపాట ముఖ్యంగాదు. పాటపడడమే ముఖ్యమని ఒప్పుకుందాము. గీతాలు కందాలు మొదలైనవన్నీ పాటకనుకూలమైనవే అవివెనకటినుంచే వున్నవి వీటిలోకొత్తయేమీలేదు. రామాయణాన్ని రామలక్ష్మణులు పాడినారనే వాల్మీకిచెపుతున్నాడ్దు కనుక పాటవిశేషం దీంట్లో యేమీ లేదు. నాటకపు పద్యాల నన్నిటినీ పాడుతూనే వున్నారు గదా కాదుకూడదు పాడుతుంటే యిప్పటికివి మనోహరంగా వుంటవంటారా? పాడితే యేది మనోహరంగా వుండదు? గరికెతొ పచ్చడి చేసిగరికెపాటి అగ్రహారం సంపాదించారని మాప్రాంతాల్లో చెప్పుకుంటారు. అది తిరకమూతగింజల రుచిగాని గరికెదికాదు. పాడితే అన్ని బాగావుంటవి నన్నుచూడరా నన్నుచూడవే అని రాగం మీద రాగం వేసి పాటగాండ్లు పాడుతుంటే బాగానేవుంటుంది. ఆబాగు రాగానిదని అంటాము పాడితే వారు గనుక ఉత్తమకవిత్వం మనడం ఒప్పుకోమని తిరస్కరిస్తున్నాను.

అని శ్రీ..ఉమాకాంట విద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర

          పరిశిష్టంలో గీతాధికరణం సమాప్తం.