పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యంబొద్దు పాఠ్యం

దయాధికరణం

పూర్వపక్షం

   ఈయెంకిపాటలవంటివి యెంకయ్యచంద్రమ్మపాటలవంటివి కాపుల మీద మనకు దయకల్గించడానికి పనికి వస్తవి గనుకిఅ గ్రాహ్యములంటారా? అది సరిగాదు. ఈకాలంలో విదేశీయసంస్కారం క్రింద అణిగి దుర్డశలో వున్న మనమీదనే కాపులు సానుభూతి చూపవలిసి వున్నారు. వారు మన కంటె యెవిధంగాను శోచ్యదశలోల్?ఏదు. ఒకవేళ మీరన్నట్లు సానుభూతికలిగించడం వుద్దేశమైత్?ఏ పశుకామాన్నే ఆధారంగా చేయవలసిన అవశ్యకతలేదు. సంసారపుచరిత్రలను ముడికామం వదలి తక్కిన అనెకమార్గాల చిత్రించవచ్చును. కామంమాత్ర మెందుకు స్వెకార్యంగాదు అని అంటారా? అది ధర్మశబశితం కానప్పటి దుష్ప లాలిదివరకే విశదీకరించాను. కనుకనే దాన్ని చిల్లరశృంగారమని క్షుద్రకోటిలో చేర్చాను. కరుణాదులను స్వీకరించి వారికధలు చిత్రించవచ్చును. వారిగార్హ్యస్ద్య సంబంధమైన కధలు మొదలైనవి వ్రాయవచ్చును. వాటిలో ఈకాలపు సంఘచరిత్ర ఇమిడివుంటుంది గనుక గ్రాహ్యంగానే వుంటవి వాటినప్పుడు చరిత్రకధలనిగాని మరివొకమాదిరి రచనలనిగాని అనుకుంటాము  వాటిలో ప్రధానంగా రసభావాలను అన్వేషించడము  కావ్యమని వ్రాసినపుడు గద్యంగానీ పద్యంగానీ దాంట్లో ప్రధానంగా రసభావాలు అవశ్యకమవుతున్నవి అప్పుడు శృంగారం హీనయాయకమాయెనా క్షుద్రమవుతున్నది. కావ్యమార్గం వదలి మరేమాదిరి