పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/250

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


215

అనౌచిత్యాధికరణం

     :దేశభాషాక్రియావేష లక్షణ్యా: స్యు: ప్రవృత్తయ:"
    లోకాదేవానగంతవ్యా యభౌచిత్యం ప్రయోజయేత్"
    "సిశాదాత్యంతనీదాదౌ పైశాచం మాగధం తధా
    యుద్దేశ్యం నీచపాత్రల తుద్దేశ్యం తస్యభావితం (సాహి)

(దేశభేదంచేత భిన్నమైనభాష చేష్ట వేషం ఇట్లాటొఇ నాయక వ్యాపారాలు ప్రవృత్తులు వీటిని లోకంవల్లగ్రహించి ఔచిత్యాన్ని అనుసరించి కూర్చవలసింది. పిశాచాలకు అత్యంతనీచ్క్షులకు పైశాచం మాగధం ఉపయోగించవలెను. నీచపాత్రం యేదేశానికి సంబందించివుంటే ఆదేశభాష ఆపాత్రానికి వాడవలెను) అని అన్నారు. ఈతీరున ఆ ఆ దేశాల పాత్రలభాష తత్తద్దేశాల నిత్యవ్యవహారంలోనిదిగాదనే అబిప్రాయం అవివేకమూలమని స్పష్టపరచాను. యెంకిపాటల్లోది నాయుడీబావభాషే ననడానికి నాటకప్పాత్రలబాష నిత్యవ్యవహారభాష కాదనే అడ్డుకారణాన్ని తొసివేస్తున్నాను. రాజులు మొదలైనవారు సంస్కృతం నిత్యవ్యవహారంలో వాడుతారా అంటే సంస్కృతం ఒకవేళ వాడితే అట్లానేవాడుతారని సమాధానం చందస్ద్సువల్ల యేర్పడే క్రమం అడావుడి వ్యత్యాసం మొదలైనవితీసివేస్తే సంస్కృతం మాట్లాడేటప్పుడు ఆబాషే మాట్లాడుతారంటున్నాను. అంటే నోరు తిరక్కపోవడం మొదలైన దోషాలు లెనిదశలో ఆసంస్కృతమే మాట్లాడతారని అభిప్రాయం ఈనాయుడు తెలుగుదేశస్ధుడే గనుక అతడు తెలుగు మాట్లాడుతాడా మాట్లాడడా అనే విచారణే అతడికి లెదు. చందస్సు అడావుడీ వ్యత్యాసం మొదలైనవి తీసివేస్తే అతడికి అతడిదేశభాగంలో అతడిదశకు సిద్ధమైన భావనే మాట్లాదినా డని అనుకొనడం కంటె వేరే మార్గం లేదు. "రామకృష్ణా! చందురుణ్ణి" అని అనవలసివుండగా రామకుస్ఠ సెందురుణ్ణి అని యిట్లా అనడం చందస్సు కక్కురితిగాదు చందస్సు అడావుడీగాదు అది అతడిభాష కాదనడానికి హేతువులు లేవు కనుక అవి నాయకుడి భాషే అని నిర్ణయిస్తున్నాము.