పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/226

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


191

శృంగారాధికరణం

ఆంటే అంగంగా స్వీకరించి మధ్యమధ్యసందర్భంవచ్చినచోట ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు. అమాయుకులైన సాధారణుల ముగ్దప్రేమ మనోహరంగానే వుంటుందని,కనుకనే భారతీయులు దీన్ని కావ్యంలో అంగంగా గ్రహిస్తూ వచ్చారని విశదపరచాను. ఈ సాధారణులు నీచులని భారతీయులు తిరస్కరింపలేదు.

    "పుష్పాసబాఘూర్జితనేత్రశోభి
    ప్రియాముఖం కింపురుషశ్పుచంబ" (కుమార)

(ప్రియురాలు పాటలుపాడుతూవుంటే పుష్పాసవంతాగడంచల్ల కైపెక్కిననేత్రాలతో వున్న ప్రియురాలి మొగాన్ని ఆపాటలమద్యన కింపురుషుడు ముద్దుపెట్టుతున్నాడు)

     1 కోశాతకీ పుష్పగుళుచ్చకాంతిభి
        ర్ముఖైర్వినిద్రోల్బణబాణచక్షుష:
       గ్రామీణ వద్చస్తమలక్షితాజనై
       శ్చిరం వృతీనా ముపరి వ్యలోకయన్. (మాఘ)
   2. పశ్యన్ కృతార్మై పరివిల్లవీజనో
       జనాదినాధం న యయౌవతృష్టతాం
       ఏకాంతమౌగ్ద్యా నవబుద్దవిభ్రమ
       ప్రసిద్ధ విస్తార గుణై ర్విలోచనై: (మాఘ)
   3. స వ్రీహిణాం యావదపాసితుం గతా:
       శుకాన్ మృగైస్తావదుపద్రుతశ్రియాం
       కైదారికాణా మభిత: సమాకులా:
       సహాసమాలోకయతి స్మ గోపికా: (మాఘ)

1) వికసించి విపులమైన నల్లగోరంటపూవువంటి కండ్లుగల గ్రామీణవదువులు పొట్లపూలకాంతిగల ముఖాలతో జనులకు కానరాకుండా చాటునవుండి ఆవరణాలమీదుగా కృష్ణుణ్ణి చూశారు.