పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/220

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శృంగారాధికరణం

185

(కామాత్మతప్రశస్తంకాద్సు అయితే కామాత్మత లేకుండా వుండడం లేదు) అని మను వన్నట్లు ధర్మ కామాలచేరికే గృహస్ధాశ్రమానికి పుణ్యత్వాన్ని ఆఫాదిస్తున్నది

"ధర్మేణాఫీ ఫాడాం శర్వే కారితే పార్వతి ప్రతి

పూర్వాసరాధలీతస్య కామస్యొచ్చ్యసితం మను:

(కుమా 6)

అని కామం ధర్మంచేత పవిత్రతమైన తరువాత పరమేశ్వర గార్హస్ధ్యాన్ని ప్రతిపాదించిన కాళిదాసీసత్యాన్నే వినిపిస్తున్నాడు.

ఇంతేగాని కేవలకామంవల్ల ఒకపురుషుడు ఒకస్త్రీ కలిసివుండడమే విశేషంగాదు. కనుక ఉత్తమోత్తమమైన ఆశ్రమధర్మాల అనులేని కేవలకామకులు కలయిక అచంచలంగానీ చంచలంగానీ, గాఢంగానీ అగాఢంగానీ, మాయికంగానీ, అమాయికంగానీ అది ప్రధానంగా స్వీకార్యంగాదు.

ఆక్షేపం

సరేగాని యిది మేమంగీకరించము మీరెన్ని చెప్పినా శృంగారానికి ధర్మసంబంధం మేమొప్పుకోము. యెందుకంటారా? కొందరన్నట్లు శృంగారంలో జరిగేది ఆత్మలసంయోగం. అదే అక్కడ్ ప్రధానంగాని దైహికసంయోగం గాదు. ఆత్మ సర్ఫపరిశుద్ధం దానికి ప్రధానంగా స్వీకార్య మేమంటే

సమాధానం

చెప్పుతున్నాను ఆమాట సరిగాదు శృంగారంలో ఆత్మలసం