పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


156

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

1. రుచిగల ఆహారము తినగొరినవాడిచేత యోగివేషం స్వాకృత
    మగుతున్నది.
2. స్త్రీలగర్భంలో వుండి స్త్రీలచేతనే వివర్జితుడనై ఓమూర్ఖుడా
    వారినే యెట్లా నిందిస్తావు? అహోకృతఘ్నత

(మండనుడు)


3. యెవరిస్తన్యం తాగినానో యెవరి యోనిలోనుండి పుట్టినానో
   ఆస్త్రీలతోనే ఓమూర్జితముడా పశువువలె యెట్లా రమిస్తావు?
4. మైదునకాముడిచేత గృహస్ధవేషం స్వాకకృతమవుతున్న
    దనుకొంటాను. (శంకరుడు)

అని యీతీరున కర్మబ్రహ్మ మీమాంసలకు జరిగిన వివాదం జగత్సంతతికి అధారమైన స్త్రీ పురుష సంయోగాని కర్మమీమాంస యెట్లాపూజించేదీ తెలుపగలదు. ఇట్లాటి జగదవిచ్చిన్నతకు అవశ్యకమై ప్రాణధారణ సాధనమైన ఆహారము సంస్కృతి సాధనమైన సంయోగం రోతగాక ఉపాదేయత్వాన్నే పొందుతున్నవి ఆహారాన్ని వాల్మీకి అయోధ్యాకాండంలో 91 వ వర్గంలో భరద్వాజుదు భరతుడికి ఆతిధ్యమిచ్చినఘట్టంలో మనోహరంగా వర్ణించాడు. అయితే తరతమ భావంచేత ఆహారంకంటె సంయోగమే జగత్స్దంతతికి (జగదవిచ్చిన్నతకు) సన్నిహిత కారణం ప్రధానకారణం అయివున్నది. జగస్థితి కారకుడైన శ్రీవిష్ణువును శృంగారానికి అదిదైవతంగా భావించడంలో యీఅభీప్రాయమే వ్యక్తమవుతున్నది. బుభుక్షకంటె సంబోగేచ్చ యెక్కువ ప్రధానంగా స్వీకృతంకావడం ఉచితమంటున్నాను. ఇంతటి మహిమగల శృంగారం కావ్యంలో ప్రధానమని బారతీయులు ఉత్కృష్టమైన ప్రేవృత్తిధర్మానికి కావ్యాన్ని అనల్పసాధనంజేసి లోకాభ్యుదయయానికి తోడ్పడంలొ వారి అమేయజ్ఞానాన్ని వెలయించారు.