పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది            శృంగారాధికరణం               149
     "నా చను లు, నా వెంట్రుకలు, నాముఖం, నాపెదవీ నీవే ననీ 
     బాపజేసి ఆమాటతీర్చకపోవడం మంచిదేనా" అని.
     "సావిట్లోగాజులుసప్పుడయినట్లు, సిటి కేసిరమ్మని చెయ్యూపి 
     నట్లు" 
  అని  యిట్టాటివి  కనబడుతున్న వి. ఇక భారతిలో ప్రణయగీతాలు, 
  ప్రణయసౌధాలు, ప్రణయజానకి. మూగనోములు మొదలైనవాటిలో
     "అది నడిచేటపుడు జీరాడుకుచ్చెళ్లు రేపే దుమ్ములో ఒకరేణువు 
     నయితాను."     (నాయని సుబ్బారావు, భారతి. 1-7-61.) 
     "ఏమి  చేయుచు  నుండునో యింటిలోన, నాదు జానకి నా 
     రతనాల బొమ్మ".(అధికార్ల  సూర్యనారాయణ,  భారతి. 1-2) 
     "ఎప్పుడు  ప్రియుడువస్తాడా,   ఎప్పుడాముద్దుమొగంచూస్తానా 
     అని  ఆతురపడుతున్నాను."   (సౌదామిని భారతి. 1-1.) 
     "ఓకాంతా  నన్నొక్కసారి  చూడు.  నీకటాక్షామృతంలో రాలే 
     చినుకులను  తాగనియ్యి,  నీచూపుభిక్షపెట్టు". 
     (ప్రణయసౌధం, మామునూరు నాగభూషణరావు.
                        భారతి 3-3.) 
  ఓప్రియురాలా!
     "నీవు నన్ను  చూడవచ్చేటపుడు ప్రణయరసంతో  నీపాదాలు 
     కడుగుతాను,  నామనఃపుష్పహారల  నీమెడలో  వేస్తాను. నా 
     హృదయదీపకళికతో  హారతిస్తాను. ప్రణయగీతాలు పొడుతాను. 
     నీపాదాలదగ్గరవాలే  పూజాపుష్పాన్నౌ తాను. నాకు స్వర్గంవద్దు. 
     నీనీడలో  వుంట  చాలు.  నాకు  గంగాజలం  వద్దు. నీ 
     మధురామృతంలో  అమృతపు  చినుకునే లో, నాకింద్రపదవి 
     వద్దు. నీకంటిలో పాపనై తా."