పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీ గణేశాయ నమ:

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం

శృంగారాధికరణం

   అవునయ్యా కొత్తగాకుంటే గాకపోనీయండి సాధారణప్రజలు కాపులు నాయకులుగావున్న మాకావ్యాలకవిత్వం మంచిదందంటారా?
  వినిపిస్తున్నాను. ఈ కవిత్వాన్ని యిక విచారణచేస్తాను యెంకిపాటల నీచిన్నకావ్యాలకు మచ్చుగా దీసుకొని విచారిస్తాను. ఈ కాలపు కావ్యాలను చాలవాటిని పరిశీలించాను. వీటిలో శృంగారం ప్రధానంగా వున్నది కనుక శృంగారవిచారణే యిక్కడ చేస్తాను. ఈ విచారణనే వీర్యానికి రౌద్రానికి అద్భుతానికి అట్లానే అన్వయించు కోవలెను. హాస్యం, భయం, భీభత్సం, కరుణ వీటికి యెటువంటి పాత్రలున్నా విరోధం లేదు గనుకను మామూలుమనుషులు సయితం యీ రసాదుల కావ్యాల్లో ప్రధానపాత్రలుగా వుండవచ్చును గనుకను వీటిని చర్చించడం మాని తక్కిన ఉదాత్తరసాలకు ప్రతినిధిగా శృంగారం తీసుకొని చర్చిస్తాను. అదిగాక యీకాలపు వనకుమారి యెంకిపాటలు ప్రణయాంజలి మొదలైనవాటిలొ శృంగారమే వున్నది వీటిని గురించి
     "యెంకిపాటలనెడి... కవిత్వాకల్పప్రసూనముల విషయమునందు గూడ
      యెంకిపాటలు ఈ ఇరువదవశతాబ్దిని మన యీ ఆంధ్రవాజ్మయకల్పశాభికను ప్రసవించిన సర్వాంగపరిపూర్ణ పరిణతీవిలసితంబు లగు దివ్యప్రసూనరాజములుగాని వూపబెడంగులపచరించు పసరుమొగ్గలు గావు. దివ్యతాపూర్ణములగు బావనీమలందు ప్రయత్న విశేషమును ప్రొదిచేయబడిన ప్రాభవసంపదల చెన్నలరారు పుష్పరాజములుగాని అంతంతమాత్రపు అరవిరులెన్నటికిని గావు. ఇంతయేలప్రియపాఠకులు