పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది              శ్రీ గణేశాయ నమః
             వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం
              శృంగారాధీకరణం
     అవునయ్యా. కొత్త గాకుంటే గాకపోనీయండి, సాధారణప్రజలు 
  కాపులు నాయకులుగావున్న మాకావ్యాలకవిత్వం మంచిదంటారా?
     వినిపిస్తున్నాను.  ఈకవిత్వాన్ని  యిక  విచారణ చేస్తాను. 
  యెంకిపాటల వీచిన్న కావ్యాలకు మచ్చుగా దీసుకొని విచారిస్తాను. ఈ 
  కాలపు కావ్యాలను  చాలావాటిని పరిశీలించారు. వీటిలో శృంగారం 
  ప్రధానంగా వున్నది. కనుక శృంగారవిచారణే యిక్కడ చేస్తాను. ఈ 
  విచారణనే వీర్యానికి రౌద్రానికి అద్భుతానికి  అట్లానే  అన్వయించు 
  కోవలెను. హాస్యం, భయం, భీభత్సం, కరుణర వీటికి యెటువంటి 
  పాత్రలున్నా  విరోధం లేదు గనుకను మామూలుమనుషులు సయితం 
  యీ రసాదుల  కావ్యాల్లో  ప్రధానపాత్రలుగా వుండవచ్చును గనుకను 
  వీటీని చర్చించడం మాని తక్కిన ఉదోత్త రసాలకు ప్రతినిధిగా శృంగారం 
  తీసుకొని చర్చిస్తాను. ఆదిగాక  కాలపు వనకుమారి, యెంకిపాటలు, 
  ప్రణయాంజలి మొదలైనవాటిలో శృంగారమే వున్నది. వీటిని గురించీ
     "యెంకి పాట లనెడి ... కవితాకల్పప్రసూనముల విషయమునందు 
  గూడ...
     యెంకిపాటలు ఈ ఇరుదవశతాబ్దిని మన యీ ఆంధ్రవాజ్మయ 
  కల్పశాఖికను ప్రసవించిన సర్వాంగపరిపూర్ణ  పరిణతీవిలసితంబు లగు 
  దీవ్యప్రనూనరాజములుగాని  పూపబెడంగులపచరించు  పసరుమొగ్గలు 
  గావు... దివ్యతాపూర్ణములగు  భావసీమలందు  ప్రయత్న విశేషమును 
  ప్రోదిచేయబడిన  ప్రభవలసదల  చెన్నలరారు  పుష్పరాజములుగాని 
  కుతంతమాత్రపు 'ఆగలిగు లేన్నటికిని గావు.. ఇంతయేలప్రియపాఠకులు