పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
140       వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటికాలపుకవిత్వం
      దేవాదివిషయమైన రతికి భావమని పేరని  మమ్మటాదులు 
    తెలిపినారు. శిశుపేమను వత్సలర సమని కొందరన్నా   అదే
    దర్పణవ్యాఖ్యాతకు యిష్టమైనా, శిశుప్రేమను సయితం  భావంలోనే
    మరికొందరు చేరుస్తారు.
      "ఆదీపదాత్ పుత్రాదేరపి గ్రహణం ఇత్యన్యే"     (సాహి)
    అని  వ్యాఖ్యాత  ఉదాహరించాడు.ఆది పదంవల్ల ప్రకృతి: ప్రేమ 
    సయితం భావమే అవుతున్నదనవచ్చును. సౌందర్యలహరి,ఋతుసం
    హారం,మహిమ్న స్తోత్రం మొదలైనవియీభావకోటిలోనె చేరుతున్నవి. 
    శిశుక్రందీయమని
      "శిశుక్రందయమసభద్వశ్వేస్త్ర జననాదిభ్యశ్చః.     (పాణి)
    అనేసూత్రంవద్ద పాణిని ఒక గ్రంథం పేరు ఉదాహరించాడు  కాని అది 
    యెట్లాటిదో చెప్పలేము.శిశువు యేడుపునుగురించిన అది, భావకావ్యమే 
    అయివుంటుం దని పేరునుబట్టి చెప్పవచ్చును. ప్రియుడికి ప్రియురాలికి 
    గలప్రేమకుమాత్రం పరిపుష్టదశలో రసమని ఆపరిపుష్ట దశలో భావమని
    పేరుపెట్టినారు.  ఇప్పటివారు ఆసంప్రదాయం తెలియక తమచిన్న
    కావ్యాల్లో స్త్రీపురుషులప్రేమ  పరిపూర్ణమైనాగూడా దాన్ని భావమేనని 
    పిలిస్తే  అది మనసాహీత్యదోషంమాత్రం గాదని భారతీయవిజ్ఞానం లేని 
    దోషమని చెపుతున్నాను. కనుకనే
      "ఈ కృతు లనేకములు భావగీతము లని ఇప్పుడు ప్రచారమునకు 
    వచ్చిన కొత్త కవితాప్రపంచమునకు చేరినవి. సంస్కృతధాస్యమునుండి
    విముక్తుల మగుచున్నామని సోనమ్మకం."
                 (తొలకరిపీఠిక. రామలింగారెడ్డి.)
      "పాశ్చాత్యాదర్శముల ప్రోద్బలము  దోరకునంతవరకు మన 
   కవులు  పాడినదే  పాడవలసినవారైరి. నవీనమార్గరచనలలో ముఖ్య 
   మైనది లిరిక్  అను ఆంగ్లేయరచనకు."  (తృణకంకణ ప్రకాశకులు )