పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


131

వ్యతిక్రమాదికరణం

కొనియె బురోహితత్వమును గొంకక శ్రీశుని జూచుకోరికన్"
"ఘోరరణోత్సుకుం గాంచినాడు బరా..."
నిరతము సత్యవాక్కులనె నెమ్మి వచింపుచు శాస్త్రరీతులం
గరేము నెఱింగి"
"ధరణీపాలక చంద్రుండీతటు కృపం దాంబూని, యిర్వీజనో
త్కతమున్ రంజిలంజేయుచున్ జగతిం జక్కలగాంచె
"గనియెడు దృష్టిపాటవము క్రన్నన దగ్గెను"
"యన్నచో వెన్నకన్నవనయంబు మృత్వము గాంచుగాన నే
మన్నన గాంచెలోకముల్న మానిత పండితపాళిచే దగన్"
"నీరకానన ప్రముదయ నీతి హోత్రు
డానతామర్త్య్హసముదయుం డట్టి పరశు"
"జనిఫలియించునంచెపుడు స్వాంతమునన్ దలపోయుదానంజూ"
   (జనమంచి శేషాద్రిశర్మకృతి, విచిత్రపాదుకాపట్టాభిషేకం)
అని యిట్లావ్యాపించి వికృతరూపం చూపుతున్నవి
  "వనరాజిపల్వలం" సపల్వలో త్తీర్ణవేరాహయూధాన్యావాస
  వృక్షోన్ముఖబర్హిణాని" "ప్రసీదశశ్వన్మలయ్లస్ధలిమ"

అని ప్రసక్తంగా వుచితమైనచోట్ల యివివుంటే రోతగాదుగాని అయిన చోటా కానిచోట్యజ దండగ్గా సమయానాసమయాన వీటిని గుప్పించడం జుగుప్సకు హేతువగుచున్నది. ఇట్లాటి దండగమాటలు అప్రవక్తంగ యెక్కడవున్నా నింద్యమే అవుతున్నవి.