పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది             వ్యతిక్రమాఫీకరణం        131
     కోనియేఁ బురోహీతత్వమును గొంకక శ్రీశుని జూచుకోరికన్,"
     "ఫెర్రరత్సుకుం:గాంచినాడం- జూ,"
     నిరతము సత్యవాక్కులనే నెమ్మి వచింపుచు శాస్త్ర రీతులం
     గరము నెఱింగి."

    "ధరణీపాలక చంద్రమోడీతఁడు, కృపం దాఁబూని యుర్వీజనో
    త్కరమున్, రంజిలంజేయుచున్ జగతి 'జక్కంగాంచె. 
    "గనియెడు దృష్టిపాటవము. కన్నన దగ్గేను "

    "యన్నదో వెన్ను కన్న ననయంబు మృదుత్వము గాంచున నే
    మన్నన గాంచెలోకమున మానిత పండితపొలిచే 'దదస్."

    ఏరకానన సముదయ వీడి: హోత్రు
    డానలామర్త్యసముదయుం డట్టి పరశు."
    "జనిఫలియించునంచెపుడు స్వాంతమునస్ దలపోయు-చానఁజూ"
       (జనమంచి శేషాద్రిశర్మకృతి, విచిత్రపాదుకాపట్టాభికే కం).

 అని యిట్లావ్యాపించి వికృతరూపం చూపుతున్నవి
    "వనరాజిపల్వలం "సపల్వలో  కీర్ణవరాహ  యూధాన్యావాస
    వృక్షోన్ముఖబర్హణాని" "ప్రసీదశశ్వన్మలయస్థలిషు" 
  అని ప్రసక్తంగా వుచితమైనచోట్ల యివివుంట రోతగాదుగాని  అయిన

  చోటా కానిచోటా దండగ్గా సమయాన అసమయాన వీటిని గుప్పించడం
  జుగుప్సకు హేతువగుతున్నది. ఇట్లాట్ దండగమాటలు అ ప్రసక్తంగా
  యెక్కడవున్నా నింద్యమే అవుతున్నవి.