పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


130

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

4. నాలుగుమొత్తము.

5. అందుందున్ ద్వయపద్మపద్మవదనుండద్వంద్యు డశ్రాంతయో గాందూ బద్ధమధుద్విపద్దిపద్విరదు డంవర్జాభిదానుండురు చ్చందో బృంద.

6.క్రుంకు మెడగుంపులు

7. బాషితంబ్లుగాం దోడిబ్రహ్మణౌఘ

8. శకకదంబముగొలుసులచే నిబద్ధమై వారాంగనాగారకారబడంగ గిరికానికాయంబు లరిశూన్యంబహుపురహర్మ్యవాటికలు జెండాడుచుండ
సురగాలిదవదగ్దతతిరేప బావురాలని డేల్ల్గుపదుపుదూరె నిద్రితద్రుచ్చాయనిలువకజెరుగవెంబడి గనద్వగపంక్తి పొరలువెట్టే.
క్షేత్రెరపాలునకుదికినచీరలాఱు చాకిరేవు లగ్ఫములయ్యి సకలదిసలు

9. గోస్తనీమృదు గశ్లుచ్చస్తోమములతోడ

10. నాదారేని కూరగుంపు
యీతీరుగా దండగమాటలు రోతలోకిదిగినవి అని విచిత్ర పాదుకాపట్టాభిషేకంవంటి యీకాలపుకృతుల్లో
"ఘనుడు వసిష్టమౌని నృపకాంతుని యింట పురోహితుండుగా
ననిశము మంత్రిగాగ జెలునందుచు మండుట కేమి హేతువో
అనుపమ సత్కులంబు నెలయన్ జనియించు నటంచు నెంచిచే