పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


129

వ్యతిక్రమాదికరణం

16. ధర్మతనూభవు నందునాటిరే, యిమ్ములు జల్పి

17. మతినూహింపనశక్యమైనచనమున్ మర్దింతు రెందున్ (తి.భా)

18. ఆతులోర్వీసురముఖ్యమంత్రహుతమాహావ్మ్యంబునన్ (న.భా)

19. అమల సువర్ణశృంగంబురమై

20. అమలిన తారకాసముదయంబుల నెన్నను

21. నిరుపమ ధర్మమూర్తి పరిస్దితు లై

22. మా. తంగస్పూర్జిత యూదధర్శనముద్యత్ క్రోదమై (తి.భా)

23. కాన తగం బొందుట కార్య మీయభయమున్

     యీతీరుగా భారతంలో అరబ్దమైన యీదండగమాటలు యెర్రాప్రెగడ హరివంశంలో అంతకంటె అధికంగా విస్తేరించినవి ఆముక్తమాల్యద నిండా గుంపుగణం మూలుగుతున్నది. కొన్నిచోట్ల ఒక్కొకపద్యానికే మూడునాలుగు గుంపులున్నవి. ప్రధమాశ్వాసంలో ఒక్క శుకకదంబు అనేపద్యంలో  రెండుగుంపులు "తలపక్షచ్చట" అనేపద్యంలో మూడుగుంపులు "నిర్ఘరప్ర" అనేపధ్యంతో నాలుగు గుంపులు నిండినవి.

1. లలితోద్యానపేరంపరా

2. పెదపురాళి

3.తలపక్షచ్చట గ్రుక్కి బాతువులు కేదారంపు కుల్యాంతరే స్ధలి నిద్రింపంగల జూచి యారెకులుష: స్నాతప్రేయాఅత ద్విజావలి పిండికృతశాటౌలను సవి తదావాసంబు చేర్పంగ రేవులడిగ్గన్ వెసబరువానిం గని నవ్వున్ శాలిగోప్యోఘముల్