పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


128

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

గాకపోవడంవల్లను తెలిసిందిలే అని శబ్దార్ధవ్చిచారణలేకుండా దాటవేసికొనిపొయ్యే ధోరణి బుద్దిలో పాతుకొని పజ్త్కమననమంటే అదెట్లావుంటుందని అడిగేదశకు ఆంధ్రులం వచ్చాము.

1. జనవాద వేటనపమున గొనకొని కణ్వాశ్రమమునకున్

2. గొనకొని వీడునీకును శకుంతలకుం బ్రియనందనుండు

3. పెట్టు నీవారాన్న పిందతతులు (న భా)

4. వర్జితకుసుమాక్షతావళులు (న భా దుష్యంతచరిత్రం)

5. సహకారములు గదళీతతులన్

6. తనగజనకుండు నన్నప్రదాత

7. దుర్మతి కిహముం బరము గలదె మదిబరికింపన్

8. ఇమ్ముగ సరస్వతీతీరమ్మున

9. దక్షిణ లిమ్ముగనిచ్చి

10. తగంగవివాహంబెన్నం డగునొకొయెన్నండు సంగమావాస్తి యమా, కగునొకొ యనియెదం గోరుచు, నొగి నిటనుండిరి సుభద్రయును విజయుండున్ (న భా)

11. మతినమనురక్తయయినానికానుగదనకుం.బతింజేసికొనియె

12. తనునెరిగిన యర్ధంబోరు డనఘా యిది యెట్లుచెప్పుమన

13. ఇమ్మహిం ద్రయోదశద్వీపమ్ములు దన శౌర్యశక్తి

14. ఆలునుబాసియున్ మతుదునన్నని బాయనిధర్మముల్ మహిన్

15. ంతి దలువంగ సంసారం బతిచంచల