పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


   128      వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటికాలపుకవిత్వం
   గాకపోవడంవల్లను,  తెలిసిందిలే  అని  శబ్దార్థవిచారణలేకుండా
   దాటవేసికొనిపొయ్యే  ధోరణి బుద్ధిలో పాతుకొని పజ్త్కమననమంటే 
   అదెట్లావుంటుందని అడిగేదశకు ఆంధ్రులం వచ్చాము.
   1. జననాధ వేటనెపమున,  గొనకొని  కణ్వాశ్రమమునకున్.
   2. దొనకొని వీడునీకును శకుంతలకుం బ్రియనందనుండు. 
   3. పెట్టు నీవారాన్న పిండతతులు.          (న.భా)
   4. వర్జితకుసుమాక్షతావళులు     (న.భా. దుష్యంతచరిత్రం)
   5. సహకారములం గదళీతతులన్.    ,,
   6. తనగజనకుండు నన్న ప్రదాత.     ,,
   7. దు,ర్మతి కిహముం బరముఁ గలదే మదిఁబరికింపన్. ,, 
   8. ఇమ్ముగ సరస్వతీతీరమ్మున.      ,,
   9. దక్షిణ లిమ్ముగనిచ్చి.         ,,
   10. తగంగవివాహంబెన్నం, డగునొకొయెన్నండు   సంగమావాప్తి
     యుమా, కగునొకొ యనియెదం  గోరుచు, నొగి  నిటనుండిరి 
     సుభద్రయును విజయుండున్.    (న.భా) 
   11. మతిననురక్తయయివానిమానుగఁదనకుం,  బతింజేసికొనియె..
   12. తనునెరిగిన యర్థంబొరు, డనఘా యిది యెట్లు చెప్పుమన...

   13. ఇమ్మహీం   ద్రయోదశద్వీపమ్ములు   దన   శౌర్యశక్తి..
   14.ఆలునుదాసియున్ సుతుడునన్న వి బాయనిధర్మముల్ మహిన్.."
   15. మతీఁ దలఁపఁగ సంసారం, బతీచంచల.    ,,