పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


112

వాజ్మయ పరిశిష్టబ్నాష్యం -నేటికాలపుకవిత్వం

ఉద్దిష్టనాయిక సీతా గావచ్చునుగదా అట్టాటి తుచ్చరతి సహృదయులకు అనంగీకార్య మని నేను చెప్పవలసినపనిలేదు. కనుకనే కాళిదాసు "కశ్చిత్ కాంతా" అని ఉద్దిష్టనాయకుణ్ణినాయికను తెలిపినాడు. అసలు ఈరత్యాదిభావాలన్నీ ఆలంబనాన్ని అంటే నాయికను నాకుణ్ణీబట్టే వుంటవని ముందు నిరూపించబోతున్నాను.

పూర్వపక్షం

 అవునుగాని, దోషంకనబడేదాకా గుణి అనే అనుకోవలెను అని వ్యాయమున్నది. కనుక దుష్టనాయకుడని తేలేదాకా ఉత్తమ నాయకుడని అంకోవలెను. కనుజ్క "నేను" అని వున్నప్పుడు అతడెవ్వరొ ఉత్తమనాయకుడే నని యేల  అనుకోరాదు? అని అంటారా?

సమాధానం

     చెప్పుతున్నాను. అది అసంగతం తెలిసేదాకా గుణి అనుకొంటూవుండడం అనుచితం యేదైనా పదార్ధం విషమని తేలేదాకా అది అవిషమనే అనుకొనడం మూర్ఖత్వమే అవుతున్నది. యెందుకంటే అట్లా అనుకొనితింటే అది నిజంగా విషమైనప్పుడు ఆవర్ణప్రాప్తికలుగుగున్నది. కనుజ్క్ యేమీ తెలియనప్పుడు అది విషమనిగాని అనుకొనకతటస్థంగావుడడమే తెలివిగలపని. అట్లానే మనిషి దోషి అనిగాని గుణి అనిగాని తెలియనప్పుడు గుణి అనిగాని దొషిఅనిగాను అనుకొనకతటస్థంగా వుండడం వివేకం అట్లానే "నేను" అన్నప్పుడు ఉత్తముడని గాని మధ్యముడనిగాని అధముడనిగాని అనుకోకుండా వుంటాము కనుకనే ఉత్తమత్వం మధ్యమత్వం అధమత్వం, అనేభావన లేమీలేకుండా, అన్యయానికి సరిపొయ్యే కృతికర్తే నాయకుడని అర్ధం చేసుకొంటాము.