పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


105

శబ్దవాచ్యతాధికరణం

"భర్తృభి। ప్రణయసభ్రమదత్తాం" (కిరా)

(భర్తలు ప్రేమాదరాలతో యిచ్చిన0 ఔచిత్యవేత్తలక్కడక్కడ వచించడం కనబడుతున్నది. కాని యిది స్త్రీ పురుషులకు సంబందించిన ప్రేమనుమాత్రేం తెలిపే శబ్దంగాదని చెప్పుతున్నాను అందుకే

"అపి ప్రసన్నం హరిణేమ తే మన:
కరస్థదర్భప్రణయాపహారిమ" (కుమా)
(చేతిలోని దర్బలను స్నేహంతో అపహరించే జింకల మీద నీ మనస్సు ప్రసన్నంగా వుంటుందా?)
"కంఠాశ్లేషప్రణయిని జనౌ (మేఘ)
(కంఠాశ్లేషం కొరేమనిషి)
"సత్ర్కియాం విహితాం తాచదృహాణ త్వం మయోద్యతాం
ప్రణయాద్భుహుమానాచ్చ సౌహృదేన చ రాఘవ" (రాయు)
ప్రీతితో బహుమానంతో స్నేహంతో చేసే యీ సత్కారాన్ని స్వీకరించూ విభీషణవచనం)
"తద్భూతనాధానుగ నాథసి త్వం
సంబందినో మే ప్రణయం విహంతుం (రఘు.2)
(కనుక ఓ సింహమా! బంధువుడనైన నా ప్రనయం (యాచన) నీవు భంగం జేయదగదు)
"సాహి ప్రణయవత్యాసిత్ సపత్న్యోరుభయోరపి" (రఘు 10)
     (సుమిత్ర సవతులిద్దరి మీదా ప్రేమవతిగా వున్నది)
"అప్యమప్రణయినాం రఘో।కులే నవ్యహన్యత కదాచిదర్ధితా"

రఘు. 11)


(ప్రాణాలు యాచించేవారికోరిక గూడా రఘుకులంలో ఒకప్పుడూ సఫలీకృతంగా లేదు)