పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


87

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

వరించావు" అని యీతీరున వాధ్యంజేసి మాటలు కుక్కడం పులమడం ఇది కావ్యంలో అధమమార్గం.

  "లీలాకమలపత్రాణి గణయామస పార్వతి"       (కుమా)

అని కాళిదాసు తెలిపిన భావాన్ని "మనోహరలజ్జాలావణ్యసూచకంగా మధురప్రణయమనోజ్ఞమైన హృదయంతొ దివ్యసౌందర్యవిలిసిత పార్వతి మదురహస్తాబ్జాలతో మధురకమలపత్రాలను మధురంగా గణనచేసింది" అని మాటలు పులమడం అధమకవిత్వం చిత్తం తమొగుణ బహుళమై పరిణతి హీనమైనప్పుడు ఈఅధమకవిత్వం వెడలుతున్నది. మనజాతికి ఇప్పుడీస్థితే బహుళంగా నాకు కనబడుతున్నది.

   ఈకాలపు కృతులనేకాలు ఈఅధమకోటిలోనే చేరుచున్నవి

"మధురమోహనమూర్తి మందహాసమున
నద్బుతంబుగ లీన మైనట్టుతులుండ
మధురహాసంబులో మాధురీప్రకృతి
యానంద ముద్రిత మైనట్టులుండె
మధురచంద్రికలలో మధురామృతంబు
మధురామృతంబులో మధురరసంబు
మధురరసంబులో మధురబావంబు
మధురబావంబులో మధురరూపంబు
మధురరూపంబులో మధురతేజంబు
మధుమోహనకలా మహితమైవుండ
మధురస్వరంబులో మధురగీతములు
మధురగానంబులో మదిమేళగించి" (యేకాంతసేవ)

అని యీతీరున అయోయపు పులుముడు యేకాంతసేవనిండా కనబడుతున్నది. ఈతీరుగా యేకాంతసేవలోనే కాకుండా ఈకృతికర్తల రచనలన్నీ యిట్లాటిపులుముడుతోనే విస్తారంగా నిండివున్నవి. యేకాంత సేవలో మొదటనుండి చివరవరకూ అంతా పులుముడు పేరివున్నది