పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


85

పులుముడు ఘటనాదికరణం

అని ఆనందవర్ధనుడు గుణీభూతవ్యంగ్యాన్ని గురించి ప్రస్తావించిన సందర్భంలో అన్నాడు. అదిగాక రసది తాత్సర్యానుసంధానంచేత గుణిభూతవ్యంగ్యంగూడా ధ్వనిరూపం పొందుతున్న దని

"ప్రకారొయంగుణీభూతవ్యంగ్యోపి ధ్వనిరూపతాం
దత్తే రసదితాత్పర్య పర్యాలొచనయా పున। (ద్వన్యా)

      (రసాదితాత్పర్యపర్యాలొచనచేత గుణీతవ్యంగ్యంగూడా ధ్వని రూపాన్ని వహిస్తున్నది)

అనే పజ్త్కప్రాధాన్యం కొంత అణగి రజ:ప్రాబల్యంతో భావం నడిచేదశలో గుణిభూతవ్యంగ్యరూపమైన ఈమధ్యమకవిత ఉత్పన్నం కాగలదు.

    ఈ కాలౌకృతుల్లో ఈ గుణిభూతవ్యంగ్యకోటిలొ చేరేవి కొమాండూరి కృష్ణమాచార్యుల పాదుకాస్తవంవంటివి కొన్ని మాత్రమే కనబడుతున్నవి వీట్లొ సయితం విస్తరం వికారాలు అయోమయత్వం వ్యక్త్యమాణశబ్దవాచ్యతా వుంటే దోషరహిత మే అవుతున్నవి కృష్ణపక్షం యేకాంతసేవ ఇట్లాటివి గుణిభూతవ్యంగ్యత్వంవద్దగూడా ఆగక ఇంకా దిగిపోయినవి. ఆసంగతి ముందు తెలుపుతాను.
       ఈ కాలపు కవిత్వంలో పులుముడుదోషం విస్తరించి వున్నదన్నాను దాన్నిక విశదీకరిస్తాను.

పులుముడు

    ఇదేనేటికాలౌకృతుల్లో విశేషముగా కనబడుతున్నది. పులమడమంటే యేమో చెప్పుతాను నిపుణుడైన చిత్రకారుడు సాధ్యమైనంతవరకు రంగులు తక్కువగా ఉపయొగించి అఖండమైన భావాన్ని ప్రకటిస్తాడు. ఆప్రౌడిమలేని గుజిలీమనిషి పటంనిండా గాడంగారంగులు పులుముతాడు గాఢంగా రంగులు పులమడంవల్ల ఇత్రసౌందయవివేచనం లేనివాండ్లకు