పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటి కాలపుకవిత్వం

వింటి నని ఒక మొసలినవ్వుచు వీధిపరుగులు బాగైరా

మానసంబున మనుజుడొక్కడు మాను నమలుచునుండెరా

కాని కానిమ్మనుచు దోమలు కనకగిరి కదలించేగా

నిరుపమాంబుధి చంద్రమళ్లూరి వీర రాఘవదయానిధే"{కా.త)

అని యిట్లా చెప్పినమాటలు నేటికి అయోమయమై సమస్యలకిందికి దేవి

ఉద్దిష్టప్రయోజనానికి దూరమై వున్నవి. సర్వలోకం సంశ్రయించ

దగినవిజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన శంకరప్రభృతులు తమసిద్ధాంతాలను

అయోమయత్వంలోకి దింపలేదు. గనుకనే దిగంతవ్యాప్తమై వున్నవి.

శ్రీభాగవతకవి యీతీరుగా అన్యాపదేశంగా పురంజనోపాఖ్యానం జెప్పీ

చివర కది అయోమయమవుతుందని తలచి కాబోలు తానే దాన్ని విపి

వినిపించాడు.

పూర్వపక్షం

.

అవునండీ, మిరది అయోమయమంటారు; ధ్యానగీతలో ప్రతిక్రియలో కృష్ణపక్షపు ప్రభంజనస్వామిలో అంతరార్థమున్న దనీ మేమంటాము అని వాదిస్తారా?

సమాధానం.

చెప్పుతున్నాను. ఆ అంతరార్థాన్ని ఢీకొనే అంతరార్థం నా విచారణలో కూడా వున్న గంటాను. మా గది విప్పినప్పుడు నే నిది విప్పుతానంటాను. ఈమాటలకు తలా తోకా లేదు. యేమైనా అంతరార్థం వుంటే దాన్ని యెందుకు కప్పి పెట్టవలె నని ప్రశ్నిస్తున్నాను. యేమైనావుఁ: ట దాన్నీ విప్పి చెప్పండి అని కోరుతున్నా ను. చెప్పే దాక ఆవి అయోమయమ్మాట లంటున్నాను. విప్పి చెప్పినప్పుడు అవి యెంతవరకు వుచితమో మళ్లీ ఆమాటలమీద వేరే విచారణ చేస్తాను.

అసలింతకూ విప్పడానికి ఇవి సమస్యలుగావు; తిరుమలేశ