పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

తత్త్వజిజ్ఞాసాధికరణం

ఆంధ్రదేశంలో అది తప్పక నిస్సారమే అవుతుంది. అతత్వకవిత్వంఆంధ్రులకు అవసరంమాలిందేకాగలదు. ఇట్లా పరిహాసాస్పదమైన నీరసపుతత్వ కవిత్వం ఈ కాలపు కృతుల్లో తరుచుగా కనబడుతున్నది.

"జననమరణములు రెండు విశ్రాంతిలేక

జరుగుచుండును నీప్రపంచంబునందు." (వనకుమారి)

(పునరపి మరణం పునరపి జననం. భజగో) "ఒకప్పుడు కొన్ని సంఘము లుత్తమస్థితి గలిగియుండు మరికొన్ని అధమ సన్మానంబునొందుకష్టసుఖముల నీచోచ్చగతులు గలవుచక్రదండంబునకు బోల"(వనకుమారి)"కస్యాత్యంతం సుఖముపనతం దుఃఖమేకాంతతోవా

నీచే రచ్చ త్యుపరిచ దశా చక్రనే మిక్రమేణ" (మేఘ)

"కాలమహత్వమెవ్వరికి గనొనరాదు ప్రతిక్షణంబు గా

గ్యాళి ప్రయత్న లబ్దమగు కల్గవు కొన్ని ప్రయత్న యుక్తినేన్

లీల లయించు భాగ్య. మవలీల దరిద్రతబోవు యిట్టులే

తేలును ముగ్గుకాలజలధీస్ సకలంబును అస్వసంత్రతన్."

| (వనకుమారి).

"కాల సృజతి భూతానీ కాలః సంహరతే ప్రజాః

కాలః సుప్తేషు జాగర్తి కాలో హి దురతిక్రమః.

కాలమూలమిదం సర్వం భావాభావో సుఖాసుఖే."

(మహాభా.అ.)

"కాల ఏవహి పురుషాన్ అర్గానర్ణయోః

జయపరాజయయోః . సుఖదుఃఖయో శ్చ స్థాపయతి." (ఐ.కా.సూ)

అని యిదివరకు ప్రసిద్ధమైనవచనాలనే తత్వంగా వనకుమారికర్తవ్రాస్తే

మానవసుఖదుఃఖాలపై వీరిదృష్టి పెసిమిష్టికుగా వున్న దనీ ఆంధ్ర

హెరాల్డులో ఒకరు సారంతేల్చారు. యీమాటల్లో వీరి నూతనానుభవంగాని

వీరి స్వదృష్టిగానిలేదు. లోకంలో ప్రసిద్ధమైన వచనాలివి. జీర్ణించని

పాశ్చాత్యసంస్కారంతో భారతీయసంస్కారానికి అంధులై వున్నంతకాలం

ఇట్లాటీవి గోచరిస్తుండగలవు. ఈ కొత్త సంగతులు మనకు 60.