పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

68

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటికాలపుకవిత్వం

పిమ్మట రామానుజాదు లీజిజ్ఞాసల సాగించారు. మాధవాచార్యులవంటి మేధా సముద్రుల ఈజిజ్ఞాసలకు ఆకృష్టులైనారు. కవులనుండితత్వ జిజ్ఞాసలు పూర్తిగా విడిపడ్డవి. కనులీ జిజ్ఞాసలకు చేర్చదగ్గది మృగ్యమైతోచినది.

| శాఖోపశాఖలతో పెరిగిన విజ్ఞానం అధిగమించడంలో యెన్నో సంవత్సరాలు పట్టుకున్న వి. బుద్ధి విశ్రాంతావస్థకు వస్తున్నది. తత్వజిజ్ఞాసలకు గొరిచూపే అనుభషోలు ఉండజాలనంతగా శాస్త్రవేత్తలు గార్లించి అనంతంగా వృద్ధిపరచారు. ఇక కవరేదైనా చెప్పితే అది అమేయ శాస్త్ర శాఖలముందు నిస్తేజంగా అణగి పోవలసినదే ఆయెను. కనుకనే శ్రీహరుడు తన అనిర్వచనీయత్వ సిద్ధాంతాన్ని ఖండన ఖండఖాద్య మనే ఒక గ్రంథంలో ప్రతిపాదించి, దాన్ని శాస్త్ర శాఖలకు చేర్చాడుగానీ తనకావ్యంల్లో వాక్యరూపంగా చెప్పి వూరుకుండలేకపోయినాడు. అట్లా వూరుకుంటే విస్తరించివున్న శాస్త్ర శాఖలయెదుట ఆ వాక్యాలు నిల్వజాలవు. కనుకనే శంకర రామానుజాదుల తరువాత ఈసలను సుశీంచ అవకాశం కవులకు కనబడలేదు. ఇక ఆంధ్రదేశంలో శంకర రామానుజాదుల ప్రచోగమేగాకుండా దేశీయుల్లో అనేకు లీవిజ్ఞానాన్ని వెదచల్లినారు. గురువని మీమాంసకుల్లో ప్రసిద్ధిగన్నం ప్రభాకరుడివలె ఆంధ్ర దేశంలో గురుపద వాచ్యుడైన వీరబ్రహ్మ. . వేమన్న, సిద్దప్ప, శివరామదీక్షితులు మొదలైన యోగులు, తత్వజ్ఞులు. దేశభాషాసాధనంతో ఆంధ్రదేశపు పల్లె పల్లెల ఈజిజ్ఞాసలను ప్రతిధ్వనింప జేశారు. వ్యాసుడు, జైమిని, గౌతముడు, కణాదుడు. కపిలుడు, పతంజలి. శంకరుడు. రామానుజుడు మొదలైన మహాతత్వవేత్తలు, బ్రహ్మగురువు, వేమన్న సిద్దప్ప, శివరామదీక్షితులు మొదలైన జ్ఞాననిధులు దేశాన్ని ప్రబోధిస్తుండగా వీటీనిమించి కొత్త వెలుగుచూపే విజ్ఞానం కవులు ప్రసాదిస్తే తప్పక వారిని ఆరాధిస్తాము. కాదా? వారితత్వకవిత్వపుమాటలు నిస్సారములే కాగలవు. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అస్ఫుటాపస్థలో వున్న అభారతీయులకు అట్లాటి తత్వకవిత్వం గొప్ప, అయితే కావచ్చునుగానీ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం పరిపాకావస్థకు వచ్చిన భారతవర్షంలో అందులో