పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

తత్త్వజిజ్ఞాసాధికరణం

1. తదలం తదయచింతయా

విపదుత్పత్తిమతముపస్థితా.

2. రుదతా కుతఏవ సా పునర్భవతా నానుమృతాపి లభ్యతే.

పరలోక జుషాం స్వకర్మభిర్గతమోభిన్న పథాహి దేహినాం.

3. మరణం ప్రకృతిః శరీరిణాం వికృతి ర్జీవిత ముచ్యతే బుదైః

క్షణమవ్యవశిష్ఠతే శ్వసన్ నను జంతుగ్యది లాభవాననీ

4. అవగచ్ఛతి మూఢచేతనః ప్రియనాశం హృదిశల్యమర్పితం,

స్థిగధీస్తు త దేవమన్యతే కుశలద్వాగతయా సముద్ధృతం.

5. స్వశరీరశరీరిణావపి శ్రుతసంయోగవీపర్య యదా,

విరహః కిమిషానుతాపయే ద్వద బా ఘ్యోగ్విష ద్వీపశ్చితం.

6. న పృథగ్టనవచ్చుచో వశం వశినాముత్తమ గంతుమర్హసి.

ద్రునుసానుమతాం కీమంతరం యది వాయా ద్వితయే ఓ తే చలాకి.

(రఘు). 1. ఆమె మరణానికి చింతచౌలించు. ఉత్పత్తిగలపాటికి

విపత్తు చేరువనే వుంటున్నది.

2. నీవు ఆమెవెంట మరణించినాగూడా ఆమె నీకెట్లాను

లభించదు. పరలోకంలో స్వకర్మానుసారంగా దేహులకు

గతులు భిన్నంగా వుంటవి గదా.