పుట:Navanadhacharitra.pdf/301

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమా శ్వాసము

265

లలి నీవు చూచిన ◆ లలన చందముగ
నినుమున నొకరూప ◆ మిపుడు చేయించి
ఘనవహ్ని నది యటు ◆ కాఁగ నూఁదించి
కడుముదమున ◆ కౌఁగిటఁ జేర్ప
నడఁగెడు నీపాప ◆ మనుటయు నట్ల
గావించి వారల ◆ కడకుఁ దెప్పించి
భావగతంబైన ◆ పాప మందఱును
వినఁగఁ జెప్పుచు నుగ్ర ◆ విస్ఫులింగములు
గనుకలి చెదర భీ ◆ కరభంగి నున్న
పరితప్తలోహరూ ◆ పముఁ బ్రీతిఁ గదిసి
పరిరంభణము చేయు ◆ పాట నవ్విభుని
నలమి చేపట్టి స ◆ య్యనఁ బాయఁ దిగిచి
రెలమి భూసురవరు ◆ లెల్ల నంతటను
నతని దోషము వాసె ◆ నరవిందహితుఁడుఁ
బ్రతివాసరంబుఁ బూ ◆ ర్వప్రకారమున
నలరి చేకొనుచుండె ◆ నర్ఘ్యపాద్యములు
వెలయ నీగతి నిజ ◆ వృజిన నిర్ముక్తిఁ
గని ధర్మశాస్త్రాధి ◆ కారులకెల్లఁ
గనకాంబరాదు ల ◆ గ్గలముగా నొసఁగి
ఘనసమ్మదమ్ము వి ◆ క్రమముఁ బాడియును
జనులెల్లఁ బొగడ రా ◆ జ్యము సేయుచుండె
నటుగొన్ని దివసంబు ◆ లరుగ నాతనికిఁ
బటుతరంబై నట్టి ◆ పాపయోగమునఁ
దొడరెఁ గుష్ఠవ్యాధి ◆ తోడనె తునిసి
పడియెఁ గరాంగుళ ◆ పాదాంగుళములు
ముడిఁగెఁ గర్ణములు మో ◆ మునఁ గంతు లొదవెఁ
గడు నుబ్బెఁ బెదవు లం ◆ గంబులు నెల్లఁ
దడిసెఁబెన్జెమటలఁ ◆ దలమయ్యె జిహ్వ
మడఁగె నాసాగ్రంబు ◆ మడమలు ముడిసె
పిక్కలు పద నింకి ◆ బీటలు వాఱెఁ
గక్క సమ్ముగఁ బొర ◆ గప్పె నేత్రములు
వేమాఱు పై గోఁక ◆ వెడలె రక్తంబు
చీమును నింతింతఁ ◆ జేరరాకుండ