పుట:Navanadhacharitra.pdf/143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

105

డరిగి ముందటఁ గాంచే ◆ నామాల్యవంత
ధరణీధరమును నం ◆ తట దుగ్ధవంత
వరసరోవరఫుల్ల ◆ వనజాతజాత
పరిమళంబులు మును ◆ పడఁ గానుకిచ్చి
తవిలిసేవింప మో ◆ దము మీఱఁ జూపి
చవురంగిపై వీచెఁ ◆ జల్లనిగాలి
యతఁ డప్పు డాశైల ◆ మల్లన నెక్కి
నుతికెక్కు చున్న స ◆ న్ముని నివాసముల
కరిగి జగత్పూజ్యుఁ ◆ డగుమీననాథు
చరణపద్మంబులు ◆ సద్భక్తిఁ గొలిచి
బ్రదుకుసిద్ధుండఁ జౌ ◆ రంగి నే ననుచు
నొదవుసంప్రీతి వా ◆ రొసవు దుగ్ధములు
గొని తృప్తి నొందుచు ◆ గురునాథుఁ డున్నఁ
గని గుహాభవనంబు ◆ గదియంగ నేగి
యాలోనఁ బరమయో ◆ గానంద వార్థి
నోలలాడుచునున్న ◆ యోగివరేణ్యుఁ
బొడగాంచి యందంద ◆ భువిఁ జాఁగి మ్రొక్కి
కడుభక్తితోఁ గర ◆ కమలంబు మొగిచి
శ్రీగురునాథ యా ◆ శ్రితపారిజాత
యోగిగోచరవంద్య ◆ యోగిప్రభావ
యోగిచూడామణి ◆ యోగవిజ్ఞాన
సాగరపూర్ణిమా ◆ సంపూర్ణ చంద్ర
భోగిభూషణ పుత్త్ర ◆ భువనైకవినుత
రాగవిరోధాది ◆ రహిత సంసార
దూర దుస్తరమహా ◆ దురితాంధకార
వారిజమిత్ర ◆ గీర్వాణపారీణ
విజితారిషడ్వర్గ ◆ విమలాంతరంగ
సుజనానుకూల వి ◆ శ్రుతదయాలోల
యని వినుతింపంగ ◆ నతి సంతసించి
కని యాత్మయోగంబు ◆ కర మర్థితోను
దెలిసి శంకరు మహా ◆ దేవుఁ బరేశుఁ
దలఁచి చేతులు మోడ్చి ◆ తలఁజేర్చి మ్రొక్కి
క్షితిఁ జాఁగిమ్రొక్కిన ◆ శిష్యు లె మ్మనుచు