పుట:Narayana Rao Novel.djvu/201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
200
నా రా య ణ రా వు


పర: నువ్వో? నువ్వు కృష్ణుడు, అర్జునుడు, హరిశ్చంద్రుడు వెయ్యలేదట్రా కాలేజీలో?’

నారా: నా వేషాల కేమిగాని, నువ్వు కూల్డ్రేగారి తరిఫీదున ఇంగ్లీషు నాటకాల్లోకూడా ఆడవేషం వేసిన వాడవాయెను.

పర: లక్ష్మీపతికూడా ఆ రోజుల్లో బూడిద పూసుకున్న వాడేరా!

లక్ష్మీ: ఆ! ఏవో బంట్రోతువేషాలేగా మనపాలిటికి!

నారా: నేను వచ్చేటప్పటికే ఆ మహానుభావుడు వెళ్లిపోయాడురా!

పర: నువ్వుంటే నిన్ను వదలియుండునా? నీ ఆటలు, నీ తెలివితేటలు, నీగొంతులో పాటలు చూచి నిన్ను సర్వవిధాలా గౌరవంచేసియుండును.

లక్ష్మీ: నాటకాలు, పాశ్చాత్యదేశంలో ఉన్నట్టున్నాయిరా మన దేశంలో పరమేశ్వరం?

నారా: ఎట్లావుంటాయి బావా! వాళ్ళకి డబ్బువుంది. వాస్తవమా అనే భ్రమ కల్పించడానికి తగిన పరికరాలు లక్షలు ఖర్చు చేసి సమకూర్చుకొంటారు. నిజమైన గుఱ్ఱం ఎక్కివస్తారు. రంగంమీద ఉత్తరధ్రువం కల్పిస్తారు. తెరలు రంగస్థలంలా కనబడతాయా? అసలు ప్రకృతి అయిపోతాయి. నిజమైన గుళ్ళూ, గోపురాలు, మేడలు, మిద్దెలు అయిపోతుంది రంగస్థలం.

పర: డబ్బుగలవాళ్ళు కాబట్టే పదిహేనురూపాయలు టిక్కెట్టు పెట్టినా పెడతారు. లక్షలకొలదీ డబ్బువస్తే వేలకొలది జీతాలుయిస్తే దేశంలో ఉన్న తెలివైనవాళ్ళు ఇతర ఉద్యోగాలకి తిరగరు. అదీ ఒక గొప్ప వృత్తే. ప్రభుత్వంకూడ ‘సర్’ మొదలైన బిరుదావళులు యిస్తుంది. ఇంతకూ మనదేశం బీదది.

లక్ష్మీ: నారాయణుడు అనడమూ, నువ్వు తందాన తానా! ఆ బాగుంది. అదంతా నేను ఎరగనిదికాదోయి. నా ఉద్దేశం మన వీథినాటకాలకన్నా వాళ్ళ నాటకాలు, ఎక్కువ అందంగా ఉంటాయని.

పర: ఆగు, ఆగు! మన వీథినాటకాలికిమల్లే వాళ్లకి వీథినాటకాలు ఉండేవి. వాళ్ల నాటకాలకిమల్లే మన సంస్కృతనాటకాలు లేవురా మరి!

నారా: తెలుగుదేశంలో ఉన్నాయిరా పరం, సంస్కృతనాటకాలంటివి?

పర: లేవు. కాని యక్షగానాలూ, భామకలాపం, గొల్లకలాపం, వీథినాటకాలూ ఉన్నై. సంస్కృతనాటకాలూ ఆడేవారు.

లక్ష్మీ: తెలుగులో యిప్పుడు వచ్చాయి కాని పూర్వంలేనట్లు ఒప్పుకున్నారా?

నారా, పర : ఆ!

లక్ష్మీ: సంస్కృతనాటకం, ఇంగ్లీషునాటకం వంటిదేనా?