పుట:Narayana Rao Novel.djvu/162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
161
శ్యా మ సుం ద రీ దే వి


రోహి: నారాయణరావుగారు! వాద్యాలన్నిటిలో ఏది మంచిదంటారు?

నారా: నా ఉద్దేశం వీణా, ఫిడేలు రెండూను.

శ్యామ: ఆ రెంటిలో ఏదని మీ అభిప్రాయం?

నారా: మీ రడిగింది చాలా చిక్కు ప్రశ్న. పురాతనచరిత్రప్రియులకు వీణ యెక్కువ ప్రీతికరము. సంప్రదాయబద్ధులనుగూడ ఫిడేలు ప్రీతివంతుల చేస్తున్నది. వీణలోని చమత్కారాలు ఫిడేలులో లేవు. ఫిడేలులోనీ అద్భుతాలు కొన్ని వీణలో రావు. హృదయంలో నానంద మిమిడియున్న వారి కేదయినా పరమప్రియం. అయినా నామనస్సు వీణతో నెక్కువ కలసి పోయింది. నేనింకా వీణ నేర్చుకోవాలన్న ఊహ మానలేదు.

నళిని: (నవ్వుతూ) నారాయణరావుగారు కోమటిసాక్ష్యమిచ్చినారు. అందరు ఘొల్లుమని నవ్వినారు.

నారా: (హృదయపూర్వకముగ నవ్వుచు) అవును ‘గాంధిగారా, మాలవియా?’ అని అడిగితే ఏమి చెప్పమన్నారు? నేనా ప్రశ్నకు తగు సమాధానమీయలేను; కాని వీణంటే నా మనస్సు పొంగినట్లు ఫిడేలన్న పొంగదు. వెంకటస్వామినాయుడు, బలరామయ్య, గోవిందస్వామిపిళ్ళలు మాత్రము నన్ను కరిగించి వేస్తూవుంటారు.

నళిని: ఫ్లూటు?

నారా: వేణాండి? వేణువు దివ్యగానమే, కాని వేణువు పైరెండు వాద్యాలకు విద్వత్తులో తక్కువ కాదాండి? సంజీవరావువంటి అపరవేణు బ్రహ్మ వీణ, ఫిడేళ్ళతో దానిని తుల్యము జేయవచ్చును. నళినీదేవిగారి పాట యెల్లా ఉంటుందో వినాలి.

శ్యామ: నారాయణరావుగారు! మీ ఫిడేలు పట్టుకువచ్చారా?

నట: ఆ! కారులో ఉంది. తెప్పిస్తా.

నారా: మీరంతా ముందువాయిస్తే వింటాను; నా పాట ఎంతలెండి!

శ్యామ: అల్లాకాదు.

నట: మా అక్క చెల్లెళ్లుముందరదా పాడవలసిందని నేనుదా మునవి.

శ్యామ: సరే.

మంగేశ్వరరావును, నళినియు, సరళయు లోనికి బోయి తంబూరా, వీణ, ఫిడేలు, వేణు, చితారు పట్టుకువచ్చినారు. రోహిణి తంబూరాను ధరించినది. ఫిడేలును శ్యామసుందరి తీసికొనినది. ఇరువురును శ్రుతి సరిచూచుకొన, శ్యామసుందరి పల్లవి నాలపించి, వాయించ నారంభించినది.