పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

36

మీఁగడ తఱకలు


కొన్నాళ్ల కామెమీఁద మరలఁ గోపించి శపించి, మరల నావ్యాధి నామెకే వచ్చునట్లు చేసెనంట.

భీమకవి తనశాపానుగ్రహశక్తిమత్త్వమును బ్రశంసించుకొన్నపద్యమిది.

సీ|| గడియలోపలఁ దాడి కడఁగి ముత్తునియగాఁ
                దిట్టిన మేధావి భట్టుకంటె
     రెండుగడెల బ్రహ్మదండిముం డ్లన్నియు
                డుల్లఁ దిట్టినకవి మల్లుకంటె
     మూఁడుగడెలకుఁ దా మొనసి యుత్తినగండి
               పగులఁ దిట్టినకవిభానుకంటె
     అఱజాములోపలఁ జెఱువునీ ళ్ళింకంగఁ
               దిట్టినబడబాగ్ని భట్టకంటె

గీ|| ఉగ్రకోపి నేను నోపుదు శపియింపఁ
     గ్రమ్మఱింప శక్తి గలదు నాకు
     వట్టిమ్రానఁ జిగురు పుట్టింప గిట్టింప
     బిరుదు వేములాడ భీమకవిని.

ఉ|| రామునమోఘబాణమును రాజశిఖామణికంటిమంటయున్
     భీముగదావిజృంభణ ముపేంద్రునివజ్రముఁ జక్రిచక్రమున్
     దామరచూలివ్రాఁతయును దారకవిద్విషుఘోరశక్తియున్
     లేములవాడ భీమకవి లేశము తిట్టిన రిత్తవోవునే |


  • * *