పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

35


శాపము ఫలించెను. రాజకళింగగంగు గర్భదరిద్రుఁడై పరుల కెఱుకపడకుండఁ బ్రచ్ఛన్నవేషము దాల్చి తిరిపమెత్తుచుం బొట్ట గడపుకొనుచుండెను. భీమకవి యొకనాఁడు రాత్రి పల్లకి నెక్కిదివటీలతో నెక్కడకో పోవుచుండఁగా నాతఁడు త్రోవనేఁగుచుఁ జీకటిలో నొకగోతఁ గూలి 'అయ్యో కాలిదివటీయైన లేదయ్యెఁ గదా!' యనుకొని చింతిల్లె నఁట! అది భీమకవి విని నీ వెవ్వండ వని యడుగ 'భీమకవిగారిచే జోగి చేయఁబడిన వాఁడు' ననెనఁట! భీమకవి 'రాజకళింగగంగవా' యనఁగా నాతఁడు కేల్మోడ్చి 'రక్షింపుఁ'డనె నcట! అంతట

ఉll వేయుగజంబు లుండఁ బదివేలుతురంగము లుండ నాజిలో
    రాయలఁ గెల్చి సజ్జనగరంబునఁ బట్టము గట్టుకో వడిన్
    రాయకళింగగంగు కవిరాజభయంకరమూర్తిఁ జూడఁగాc
    బోయెను మీనమాసమునఁ బున్నమ వోయినషష్ఠినాటికిన్ ||

అని యాశీర్వదించి, తిరిగి లబ్ధరాజ్యునిఁ జేసెనcట.

ఒక బ్రాహ్మణుని దొడ్డిలోని పేరాముదపాకులు భీమకవితాలూకు నౌక రొకఁడు మందు కనికోసికొనఁ బోగా నాయింటి బ్రాహ్మణుఁ డానౌకరును బారతో గొట్టెనఁట! ఆ బ్రాహ్మణుఁ డడcగారునట్లు భీమకవి శపించెను.

క|| కూ రడుగము కా యడుగము
     నారయఁగా నుల్లి బచ్చ లల్ల మడుగ మా
     పేరాముదపా కడిగినఁ
     బారమ్మున నేసె నట్టె బాపఁడు ద్రెళ్ళున్.

అనుగ్రహించి భీమకవి జన్నమాంబ యనునామెకు గండమాలావ్యాధిని పద్యరచనచేఁ గుదిర్చెనఁట.

క|| ఘనరోగంబులబలమా?
     కనుఁగొనఁగా జన్నమాంబకర్మపుఫలమా?
     నినుఁ బ్రార్థించెద వినుమా
     మునుకొని యోగండమూల! మునుగకుc జనుమా!